Program działania Frontu POLISARIO (1978)

 

uchwalony na IV Kongresie Ludowym 28-30 IX 1978

 

ZASADY PODSTAWOWE

1. Naród saharyjski jest narodem arabskim, afrykańskim i islamskim, należy do rodziny krajów Trzeciego Świata i przeciwstawia się kolonializmowi i wyzyskowi.

2. Charakterystyczne cechy kultury narodowej ludu Sahary są odzwierciedleniem jego długiej i wspaniałej historii, jego współczesności i jego aspiracji na przyszłość. Ich punktem wyjścia jest tożsamość ludu Sahary jako narodu arabskiego, afrykańskiego i islamskiego, który walczy przeciwko siłom wyzysku o stworzenie państwa narodowego i wprowadzenie socjalizmu.

Język arabski jest naturalnym i podstawowym instrumentem naszej kultury narodowej.

 

POLITYKA WEWNĘTRZNA

1. Zapewnienie ustroju republikańskiego i demokratycznego w ramach otwartego programu zjednoczeniowego.

2. Formowanie i mobilizacja mas, wyzwolenie ich duchowej inicjatywy tak, by mogły w jak najpełniejszy sposób spełnić swoją rolę.

3. Sprawiedliwy podział zasobów naturalnych i zniesienie wszelkich nierówności pomiędzy miastem i wsią.

4. Zniesienie wszelkiego typu wyzysku.

5. Zapewnienie wszystkim obywatelom możliwości godnego życia.

6. Zapewnienie wszystkim obywatelom materialnych warunków życia.

7. Ochrona rodziny i maksymalne podnoszenie jej poziomu życia mając na względzie fakt, że jest ona podstawową komórką społeczną.

8. Przyznanie kobietom praw politycznych i społecznych, zachęcenie ich do udziału we wszystkich dziedzinach życia społecznego i umożliwienie im przejęcia odpowiedzialności, jaką nakłada na nie budowa państwa w naszej rzeczywistości społecznej.

9. Wykorzenienie wszelkich przyczyn powodujących moralną i społeczną degenerację.

10. Zachowanie naszej cywilizacji i naszego religijnego dziedzictwa.

11. Wprowadzenie obowiązkowego i bezpłatnego szkolnictwa powszechnego dla członków wszystkich warstw społecznych i jego pełna arabizacja na wszystkich szczeblach.

12. Zwalczanie chorób, budowa szpitali i zapewnienie bezpłatnej opieki zdrowotnej.

13. Zapewnienie podstawowych praw obywatelskich.

 

GOSPODARKA

1. Przywiązywanie wielkiej wagi do rozwoju rolnictwa.

2. Rozpoczęcie industrializacji kraju.

3. Zapewnienie krajowi równowagi gospodarczej.

4. Kontrola nad bogactwami naturalnymi.

5. Przebudowanie hodowli zwierząt.

6. Ochrona zasobów morskich.

 

OBRONA NARODOWA

1. Ludowe siły wyzwoleńcze Sahary służą narodowi, zapewniają obronę i integralność terytorialną ojczyzny i biorą udział w budowie państwa.

2. Ludowe siły wyzwoleńcze są zbrojnym ramieniem organizacji politycznej, ich oficjalna nazwa brzmi: Narodowe Wojsko Ludowe Arabskiej Saharyjskiej Republiki  Demokratycznej; spoczywa na nich odpowiedzialność za wyzwolenie i zjednoczenie ojczyzny, a następnie za obronę jej niepodległości.

3. Ludowe siły wyzwoleńcze są gwarancją niezawisłości państwowej i stoją na straży zdobyczy rewolucji.

Wraz z rozwojem sytuacji zmieniają się zadania stojące przed wojskami wyzwoleńczymi; na każdym etapie rozwoju wykonanie innego zadania ma znaczenie dominujące. Podnoszenie poziomu technicznego i nauczania, a także stały rozwój środków i możliwości – to w chwili obecnej sprawy najważniejsze.

Bardzo ważna jest także możliwość zwiększania w razie potrzeby siły wojsk wyzwoleńczych i ich nieustanna mobilizacja do obrony rewolucji i zdobyczy ludu; umożliwienie jak największej liczbie obywateli chwycenia za broń i ich wojskowe przygotowanie do wyzwolenia terenów naszej Ojczyzny, które są jeszcze okupowane przez wroga, a także do obrony zdobyczy rewolucyjnych i niepodległości państwa  (…).

4. Mobilizacja całego narodu w cementowaniu jego jedności, a także uzbrojenie go zarówno w oręż ideologiczny, jak i w broń materialną tak, by można było stworzyć nowoczesne ludowe siły zbrojne, dobrze wyćwiczone i zorganizowane, znające dobrze zarówno nowoczesne metody walki jak i nowoczesną broń, wyposażone we wszystkie potrzebne środki, a przede wszystkim kierowane przez wysoko kwalifikowane kadry polityczne i wojskowe. W oparciu o zasadę świadomej dyscypliny należy nieustannie podnosić poziom kulturalny i polityczny żołnierzy i oficerów – jest to zadanie nadzwyczaj istotne i wykonywanie go jest obowiązkiem.

 

POLITYKA ZAGRANICZNA

Polityka nasza opiera się na przekonaniu, że:

1. Wolność jest podstawą dokonywania wszelkich wolnych wyborów.

2. W prawdziwym interesie mas leży wolność i jedność i tylko one mogą zagwarantować jedność narodów arabskiego Maghrebu, której utrwalenie i umocnienie byłoby ważnym krokiem naprzód w kierunku jak najbardziej pożądanej, powszechnej jedności całego świata arabskiego. Przekonani jesteśmy, iż niemożliwe jest współistnienie sił narodowych i postępowych z siłami reakcji, a co za tym idzie – przekonani jesteśmy o potrzebie konsolidacji frontów postępowych w tym regionie świata arabskiego.

By móc spełnić marzenia naszego narodu o jedności należy dążyć do zjednoczenia wszystkich arabskich ruchów rewolucyjnych, przełamując dzielące je bariery (…).

Jeśli chodzi o kontynent afrykański, to stoimy na stanowisku. iż żaden naród walczący o wyzwolenie nie może być w swej walce osamotniony i odizolowany od innych narodów i ruchów wolnościowych; czynnikiem decydującym jest tu wyraźne rozróżnienie miedzy przyjaciółmi i wrogami (…).

Ludowy Front Wyzwolenia Seguia el Hamra i Rio de Oro jako ruch wyzwoleńczy uważa, iż obowiązkiem wszystkich bojowników o wolność, uznających prawo narodów ujarzmionych do walki w obronie swojej godności, jest popieranie świętej sprawy naszego narodu aż do momentu odzyskania wolności i uzyskania pełnej niepodległości. Przyjęcie wobec nas jakiegokolwiek innego stanowiska będziemy uznawać za nie dające sic usprawiedliwić odstępstwo od zasady jedności i solidarności narodów.

3. Uczestnictwo w walce Trzeciego Świata to udział w niweczeniu intryg, które knuje imperializm wbrew woli narodów i przeciwko ich prawdziwej niezawisłości.

4. Front nasz, wierny obyczajom i żywym tradycjom naszego narodu i jego wspaniałej historii, opowiada się za współpracą ze wszystkimi organizacjami regionalnymi, kontynentalnymi, czy międzynarodowymi w dziedzinie wzajemnego zrozumienia i obrony praw narodów do samostanowienia i niepodległości. Chodzi tu o podstawową zasadę wszelkich stosunków między narodami, którą szanować powinny wszystkie kraje naszego globu.

5. Uznajemy współpracę z rewolucją algierską za podstawowy czynnik umożliwiający nam przeciwstawienie się manewrom imperialistów; a także prowadzący do zjednoczenia Maghrebu i do urzeczywistnienia dążeń Trzeciego Świata.

6. Powiększanie się szeregów sił narodowych i demokratycznych na całym świecie odzwierciedla dążenie ludów do zbudowania lepszej przyszłości.

 

Prezentacje nr 1/1980

Ten wpis opublikowano w kategoriach: Antyimperializm, Lewicowy nacjonalizm, ŹRÓDŁA z tagami: . Dodaj do zakładek ten link.

Komentowanie wyłączono.