Oświadczenie komunistów polskich w Rosji Radzieckiej (1920)

Oświadczenie komunistów polskich w Rosji Radzieckiej, złożone na posiedzeniu Ogólnorosyjskiego Centralnego Komitetu Wykonawczego Rad w sprawie wojny i pokoju między Polską a RFSRR

 

 

Oświadczenie

Wobec szerzonych przez polską burżuazję i rząd polski kłamstw, jakoby komuniści Polacy popychali Rosję Sowiecką do podboju Polski, oświadczamy. w imieniu komunistów Polaków, pracujących w Rosji, co następuje:

Komunistyczna Partia Robotnicza Polski protestowała przeciwko napaści armii polskiej na Rosję proletariacką i nie przestaje domagać się ukończenia wojny, ulegając za to prześladowaniom ze strony władz polskich.

Dowiodła ona tym sposobem w samej rzeczy, iż obca jest jej myśl wprowadzenia komunizmu w Polsce przy pomocy oręża armii rosyjskiej. My – komuniści polscy, w Rosji pracujący, całkowicie z tą polityką się solidaryzujemy.

Proletariat polski prowadzi ciężką walkę przeciwko rządowi polskiemu, który podszywając się pod formy demokratyczne, w istocie rzeczy dławi sposobami jak najbardziej barbarzyńskimi ruch robotniczy.

Partia Komunistyczna w Polsce zapędzona została w podziemie. Więzienia przepełnione są bojownikami o wyzwolenie proletariatu, którzy ulegają tam mękom i znęcaniu się gorzej niż w katowniach carskich. Robotników demonstrujących w imię swych idei lub protestujących przeciwko bezczelnej gospodarce złodziejskiego rządu rozstrzeliwa się na ulicach Warszawy, Łodzi, Częstochowy, Dąbrowy, Radomia, strajkujących robotników rolnych uśmierza się metodą wypraw karnych z carskich czasów. Obalić ten porządek, zrzucić jarzmo obszarników, kapitalistów i ich pachołków, obalić rząd, opierający się na bagnetach żołdackich, wprowadzić w wyzwolonej przez rewolucję od obcego jarzma Polsce dyktaturę proletariatu — oto zadanie Komunistycznej Partii Polski. Zadanie to nie może zostać dokonanym zewnętrzną siłą obcej armii. Wtargnięcie jakiejkolwiek armii do Polski dałoby, przeciwnie, burżuazji możność podtrzymania nacjonalizmu ze wszystkimi jego następstwami w masach ludowych, które w ciągu półtora stulecia poznały okropność niewoli narodowej. Dlatego to Partia Komunistyczna odrzucała zawsze i odrzuca myśl o podboju Polski przez Rosję Sowiecką.

Rząd polski wydał kraj, straszliwie znękany przez wojnę imperialistyczną, na łaskę i niełaskę kapitalistycznych łupieżców Koalicji i prowadzi na ich rozkaz wojnę przeciwko Rosji proletariackiej. Dalsze trwanie tej wojny leży w interesach polskich obszarników, pragnących odebrać ziemię włościanom Litwy, Białej Rusi i Ukrainy i znowu siąść im na karki, w interesach polskich kapitalistów, którzy marzą o przywróceniu w Rosji ustroju kapitalistycznego, żywiąc nadzieję na udział w kapitalistycznej grabieży i bogaceniu się na rynkach rosyjskich.

Polskie masy pracujące protestują przeciw tej wojnie, która pomnaża ich cierpienia. Dlatego to my, komuniści Polacy, solidaryzując się całkowicie z polityką rządu sowieckiego w stosunku do Polski, która dąży do wojny i zawarcia pokoju z Polską, gotowiśmy wszelkimi środkami politycznymi polityce tej współdziałać. Jeżeli jednak rząd polski odrzuci pokój i będzie nadal prowadzić ofensywę, my, komuniści Polacy, będziemy Rosję proletariacką od tej napaści bronić, jak broniliśmy dotąd.

S. Bobiński, B. Bortnowski, K. Brodzki, M. Broński, S. Budkiewicz, K. Cichowski, M. Czerlunczakiewicz, W. Dolecki, A. Formajster, A. Gliński, Gruzel, Cz. [J.] Hanecki, S. Heltman, Jagodziński, Jaruga, F. Kon, Kowalski, J. Kozłowski, M. Kozłowski, J. Leszczyński, S. Łazowert, R. Łągwa, B. Marchlewska, J. Marchlewski, W. Miller, R. Muklewicz, S. Pakosz, S. Pestkowski, K Radek. T Radwański, A Sławiński, Sieniuta,  Skarbek, J. Sosnowski, Szeryński, S. Szymanowski, J. Tenenbaum, J. Tracz, J. Unszlicht, Wojtyga, J. Zbiniewicz.

Moskwa, 1920 luty 2.

Oryginał, druk. CA KC PZPR, 397/1-3 poz. 4

Archiwum Ruchu Robotniczego, t. V, Warszawa 1977, s. 344-346

 

 

Ten wpis opublikowano w kategoriach: Narodowy komunizm i nacjonalbolszewizm, ŹRÓDŁA. Dodaj do zakładek ten link.

Komentowanie wyłączono.