Deklaracja Frakcji Rewolucyjnej PPS (1906)

DEKLARACJA DELEGATÓW, USTĘPUJĄCYCH Z DZIEWIĄTEGO ZJAZDU POLSKIEJ PARTII SOCJALISTYCZNEJ.

 

Wobec przyjęcia przez IX Zjazd PPS rezolucji, stawiającej poza Partią tak znaczną i poważną jej część, jak członków Organizacji Bojowej, towarzyszy, którzy czynami, poświęceniem i oddaniem sprawie Partii naszej zasługiwali na odmienne traktowanie;

Wobec wyraźnie wypowiedzianej ze strony całego szeregu członków Zjazdu chęci doprowadzenia Partii do rozłamu i usunięcia z niej nie tylko członków Organizacji Bojowej, ale i innych towarzyszy;

Wobec tego, że pretekstem dla takiego dobrowolnego rozrywania Partii i niszczenia solidarności tej części proletariatu polskiego, która do chwili dzisiejszej złączona była pod sztandarem PPS. — służy nieraz zupełnie fałszywe przedstawianie poglądów zarówno niżej podpisanych, jak i wielu zasłużonych towarzyszy;

Niżej podpisani delegaci na IX Zjazd PPS stwierdzają, że zdaniem ich:

1) W walce o zniesienie wyzysku kapitalistycznego i zwycięstwo socjalizmu, prowadzonej przez proletariat kraju naszego, w solidarnej łączności z proletariatem wszystkich krajów, jedynym ustrojem politycznym, który odpowiada klasowym interesom ekonomicznym, politycznym, społecznym i kulturalno-narodowym klasy robotniczej, jest niepodległa republika demokratyczna polska;

2) Że zdobycie tego ustroju stanowi i nadal pierwszy punkt programu politycznego PPS;

3) Że w dzisiejszym okresie rewolucyjnym, dopóki sił proletariatu i warunki zewnętrzne nie pozwalają nam na zupełne zwycięstwo i osiągnięcie celu powyższego, walka rewolucyjna toczy się o obalenie caratu i zdobycie dla kraju jaknajdalej idącego prawno-państwowego usamodzielnienia, jak to było niejednokrotnie przez przedstawicieli PPS na zjazdach i radach jednomyślnie, aczkolwiek w różnej formie, stwierdzone;

4) Że cel ten dopięty być może tylko na drodze rewolucyjnej;

5) Że taka walka winna być prowadzona w zupełnej solidarności z resztą proletariatu państwa;

6) Że ta solidarność nie tylko nie wyklucza własnych haseł politycznych proletariatu naszego, ale walka może być prowadzona skutecznie tylko wtedy, gdy hasła partii będą w zgodzie z wszystkimi potrzebami klasy robotniczej;

7) Że ostatecznym wyrazem tej walki musi być zbrojne powstanie proletariatu kraju naszego przeciwko rządowy carskiemu, powstanie, dokonane w chwili, gdy pod naciskiem ruchu rewolucyjnego w całym państwie oraz rozkładu wewnętrznego, carat nie będzie w stanie obronić się przed atakiem rewolucji;

8) Że do takiego zbrojnego powstania proletariatu dojść nie można bez poprzedniego długiego okresu wyszkolenia proletariatu w walce, jego ubojowienia i zaprawienia do walki;

9) Że i wszystkie etapy, przez które przechodzi ruch rewolucyjny, wymagają ciągłej bojowej gotowości proletariatu;

10) Że akcja taka musi być prowadzona planowo, a wyrazem tej planowości nie może być co innego, jak organizacja bojowa, obejmująca jak najszersze masy.

Niżej podpisani protestują jak najenergiczniej przeciwko wszelkim próbom sprowadzenia Partii z tej drogi rewolucyjnej, którą ona szła dotąd i która wynika logicznie z jej programu,

Protestują przeciwko rozbijaniu Partii w chwili tak ciężkiej, jak dzisiejsza,

Stwierdzają, że znaczna część delegatów, pozostałych na Zjeździe, co do poglądów swoich prawie nic już nie ma wspólnego z programem PPS, w żadnym wypadku jej prawdziwych dążności nie reprezentuje, a w ciągu ostatniego, 2-letniego okresu istnienia Partii stale i systematycznie sprzeciwiała się propagowaniu tych dążności wśród proletariatu, oraz świadomie zaniedbywała szerzenia w prasie i agitacji naszych podstawowych postulatów politycznych.

Niżej podpisani wyrażają przeświadczenie, że ogół proletariatu kraju naszego te ich poglądy podzieli, uważają Zjazd za frakcyjne zebranie części towarzyszy i apelują do opinii wszystkich zorganizowanych towarzyszy.

 

Delegat Wydziału Technicznego.

Gość na Zjeździe z Wydziału Technicznego.

Delegat Komitetu Zagranicznego.

Delegat Okręgu Zagłębia.

Delegat Okręgu Kielce.

3 Delegaci Okręgu Częstochowa.

Delegat Okręgu Warszawa Podmiejska.

Delegat Okręgu Płock.

Delegat Okręgu Łowicz.

Delegat Okręgu Kijowa.

 

22 listopada 1906.

 

Deklaracja ta była przedrukowywana niejednokrotnie w wydawnictwach P. P. S. Frakcji Rewolucyjnej. Podajemy ją według tekstu, wydrukowanego w broszurze «W sprawie Organizacji Bojowej Polskiej Partii Socjalistycznej», 1906. Wydawnictwo Wydziału Bojowego P. P. S. [Kraków], str. 35-38.

 

Józef Piłsudski, Pisma zbiorowe, tom II, Warszawa 1937, s. 271-273

 

Ten wpis opublikowano w kategoriach: Niepodległościowy socjalizm, ŹRÓDŁA z tagami: . Dodaj do zakładek ten link.

Komentowanie wyłączono.