Dokumenty Rewolucji Węgierskiej 1956

Uchwała Zebrania Organizacji przy Uniwersytecie Technicznym Przemysłu   Budowlanego i Komunikacyjnego
 z dnia 22 października 1956 roku

Przyłączany się do uchwały Uniwersytetu w Szeged i utworzyliśmy organizację MEFESZ przy Uniwersytecie Technicznym Przemysłu Budowlanego i Komunikacji. Do organizacji, przyłączyli  się studenci Politechniki i Wyższej Szkoły Ogrodniczej. Zadaniem nowego ‚MEFESZu będzie określenie w formie uchwały stanowiska studentów w sprawach trudnej polityki oraz obecnych problemów studiu­jącej młodzieży /studium wojskowe, stołówka, dom akademicki, zniżki kolejowe, indywidualny wyjazd za granicę/       
Na spontanicznie zwołanym zebraniu w obecności 4-5 tysięcy osób, młodzież uniwersytecka jednogłośnie powołała organizację MEFESZ,
1. Natychmiastowe zwołanie Kongresu WPP, oddolnie wybrane kierownictwo. wybranie nowego Komitetu Centralnego.
2. Utworzenie rządu z tow. Imre Nagy na czele.      
3. Ułożenie przyjaznych stosunków radziecko-Węgierskich na zasadach  równo­ści gospodarczej i politycznej, wzajemnego nie ingerowanie w sprawy wewnętrzne oraz zacieśnienie przyjaźni węgiersko-jugosłowiańskiej.
4. Wycofanie wszystkich oddziałów radzieckich z Węgier w myśl Węgierskiego paktu pokoju,
5. Powszechne, równe i tajne wybory przy udziale wielu partii.
6.Reorganizacja węgierskiego życia gospodarczego, powrót do pracy fachow­ców oraz wykorzystanie węgierskiej rudy uranowej dla Węgier. Należy opublikować umowy handlowe z zagranicą oraz zbadać węgierskie życie go­spodarcze w oparciu o zasady gospodarki planowej.
7. Natychmiastowa reorganizacja norm dla wszystkich robotników przemysłowych na podstawie ustalenia  minimalnych potrzeb do życia oraz ustano­wienia autonomii robotniczej w zakładach,
8. Zrewidowanie systemu dostaw obowiązkowych oraz pomoc dla chłopów indywidualnych
9. Zrewidowanie wszystkich procesów sądowych  politycznych i gospodarczych. Pełna amnestia dla niewinnie skazanych więźniów politycznych względnie ich rehabilitacja.
10. Publiczny, proces sprawy Mihaya  Farkasa oraz zbadanie roli Rakosiego. Powrót do domu Węgrów , niesłusznie i uwięzionych w Rosji.
11. Przywrócenie starego herbu Kossutha w zamian za herb obcy ludowi. Uznanie dni   – 15 marca i 6 października za  święta narodowe i dni wolne od pracy.
12. Urzeczywistnienie całkowitej wolności słowa i prasy oraz radia. Ponadto wydawanie codziennego nowego pisma nowej organizacji MEFESZ. Podanie do wiadomości publicznej dawnych ankiet personalnych i zniesienie ich,
13. Natychmiastowe usunięcie pomnika Stalina -”symbolu uciska i samowoli,
14. Solidaryzujemy się całkowicie pomiędzy sobą, Młodzież studencka jednogłośnie   i z entuzjazmem wyraziła swoją solidarność z warszawskimi robotnikami   i młodzieżą oraz z niepodległościowym ruchem polskim.

  22 października 1956 r.

 

Uchwała młodzieży Uniwersytetu Nauk Rolnych  

Dnia 22 października 1956 roku odbyło się zebranie organizacyjne Koła Dyskusyjnego „ Tanosios”  z udziałem wszystkich wydziałów Uniwersytetu Nauk Rolniczych .Wytyczne Koła są następujące: zapewnienie wolnej dyskusji nad każdym zagadnieniem dotyczącym młodzieży akademickiej.  Ponadto słuchacze Uniwersytetu przy trzech wstrzymujących się głosach, wystąpili z DISZ ,które straciło zaufanie i utworzyli organizację MEFESZ przy Uniwersytecie Nauk Rolniczych przy równoczesnym jak najdalej idącego poparcie słusznych żądań  młodzieży innych uniwersytetów i szkół wyższych.
Pragniemy wziąć udział w budowie naszej socjalistycznej ojczyzny w duchu marksizmu – leninizmu oraz XX Zjazdu (KPZR – przyp. Red.)  W tym celu  żądamy szybkiego uregulowania następujących zagadnień.

1. Miejsce skorumpowanych kierowników powinni zając fachowcy cieszący się ogólnym szacunkiem ogólnym szacunkiem. Winnych przewinień należy pociągnąć do odpowiedzialności.
2. W procesach politycznych należy znieść karę śmierci 
3. Należy przekształcić braterskie kontakty z wszystkimi krajami, przyjaźń radziecko-węgierska powinna się opierać na zasadach równości
4. Wycofać z kraju obce siły zbrojne.
5. Zapewnić naszemu, państwu całkowitą samodzielność.
6, Wyjaśnić sytuację Węgrów, żyjących za granicą
7. Stworzyć nowy, demokratyczny system wyborów
8. Przywrócić rodzinom jeńców II–ej wojny światowej,
9. Zrewidować Układ Warszawski
10. Dzień 15 marca  uznać dniem wolnym od pracy , jako dzień święta narodowego, zaś 6 października jako dzień żałoby narodowej
11. zapewnić należy całkowitą wolność prasie
12. Sprowadzić zachodnie pisma oraz rozpowszechniać zachodnie filmy oraz umożliwić wydanie książek zachodnich
13. W sprawie Mihalya Farkasa i jego wspólników przeprowadzić otwartą rozprawę sądową,
14. Żądamy pełnej informacji o wydarzeniach w Polsce,

  Żądania gospodarcze                  

1. Szczerze przedstawić gospodarczą sytuację kraju oraz ogłosić prawdziwe dane statystyczne,
2. Sprawami gospodarczymi kraju kierować winni ludzie o odpowiednich wiadomościach   i przygotowaniu fachowym
3. Spółdzielniom produkcyjnym zapewnić całkowitą samodzielność,
4.  Zlikwidować system dostaw obowiązkowych.
5.  Zbadać i zmienić system wynagrodzeń i norm w rolnictwie oraz politykę rolną
6.  Podać wiadomości sytuację w handlu zagranicznym
 7. Bogactwa naturalne, a w pierwszym  rzędzie uran i aluminium, należy wykorzystać   z pożytkiem dla dobra kraju

Żądania Uniwersyteckie

1. Uniwersytetom przywrócić  autonomię
2. Za wyjątkiem przedmiotów fachowych wszystkie inne studenci powinni dowolnie wybierać.
3. Zlikwidować państwowy egzamin ideologiczny,
4. Przywrócić wolny system egzaminacyjny,
5. Umożliwić studiowanie i ukończenie kilku fakultetów
6. Jedynym warunkiem przyjęcia na uniwersytet powinno być odpowiednio określone przygotowanie fachowe
7. Na wyniki nauki składać powinny się tylko przedmioty fachowe.
8. Z przedmiotów o charakterze nie ćwiczebnym zlikwidować noty za ćwiczenia,
9. Zapewnić więcej konkursów naukowych
10.Obniżyć ceny książek fachowych oraz podręczników uniwersyteckich oraz udzielić większej pomocy studentom na zakup
     książek,
11. Zatrudnieniem fachowców powinien zajmować się uniwersytet, przy czym pod uwagę należy brać jedynie fachowy punkt widzenia,
12. Umożliwić indywidualne i zbiorowe wolne wyjazdy za granicę.
13. Zapewnić możliwość oraz materialną pomoc przy zapisywaniu się na uniwersytety zagraniczne
14. Udzielać zniżek młodzieży akademickiej na imprezy kulturalne i sportowe.
15. Godziny studium wojskowego zmniejszyć do dwóch tygodni.
16. Zapewnić raz w miesiącu 50 – cio procentową zniżkę kolejową  oraz zniżkę dla słuchaczy naszego Uniwersytetu na trasie Budapeszt – Gődőllő
17.  Podnieść forintową normę stołówek oraz oddać je pod zarząd Uniwersytetu,
18.  Absolwentom Uniwersytetu Nauk Rolniczych nadać tytuły inżyniera — rolnika

 Po zebraniu punktów uchwały poprosiliśmy obecnych przedstawicieli prasy, aby podali wierną informację o naszym zebraniu.
W związku z naszą uchwałą wzywamy całą węgierską młodzież , a szczególnie młodzież robotniczo-chłopską, aby swoje specyficzne żądania i cele zredagowała w podobny sposób oraz powołała postępowe organizacje. Tworząc jednolity front z powstałym MEFSZem, skutecznie prowadzimy naprzód sprawę naszej młodzieży  i naszego kraju
Nie oznaczamy terminu , ale urzeczywistnienie  naszych żądań nie znosi zwłoki. W razie zwłoki wystąpimy wspólnie z innymi uniwersytetami.

Gődőllő , 23 października 1956 r.

Organizacja MEFESZ
Uniwersytetu nauk Rolniczych

 

Oświadczenie pisarzy węgierskich

(opublikowane w nadzwyczajnym wydaniu „ Irodalami Ujsăg” (Gazeta Literacka) z dnia 23 października 1956 roku)

Doszliśmy do zakrętu historycznego. W tej sytuacji rewolucyjnej tylko wówczas będziemy mogli wykazać , że słuszność jest po naszej stronie, jeżeli cały naród węgierski skupi się ze spokojem i rozwagą  w jednym obozie. Kierownicy  partii i państwa nie wysunęli dotychczas  programu odpowiadającego wymogom życia. Odpowiedzialność za to ponoszą ci, którzy zamiast rozwoju socjalistycznej demokracji organizowali i organizują system terroru typu Stalin — Rakosi.

My pisarze węgierscy , sformułowaliśmy  w następujących siedmiu punktach to czego chce naród węgierski:

 1.      Suwerennej , narodowej polityki na podstawie idei socjalizmu. Uregulowania według  zasad leninowskich stosunków ze wszystkimi krajami demokracji ludowej. Rewizji układów międzypaństwowych i umów gospodarczych w duchu równouprawnienia narodów.

2.      Położyć kres szkodliwej dla ludów polityce narodowościowej. Pragniemy tego, ażeby przyjaźń z naszymi sojusznikami , ze Związkiem Radzieckim,  z krajami demokracji ludowej, była szczera i prawdziwa. To jest możliwe tylko przy urzeczywistnieniu leninowskich zasad.

3.      Ujawnić gospodarczą sytuację kraju. Tylko wówczas  wyjdziemy z kryzysu; gdy klasa robotnicza, chłopstwo i inteligencja będą spełniać odpowiadające im role w kierowaniu życiem publicznym, społecznym i gospodarczym kraju

4.      Kierownictwo w przedsiębiorstwach sprawować będą robotnicy i specjaliści. Należy zreformować obecny system płac i norm, upokarzające ubezpieczenia społeczne itp. Związki Zawodowe staną się rzeczywistą  organizacją reprezentującą interesy węgierskiej klasy robotniczej.

5.      Naszą politykę wobec chłopstwa należy oprzeć na nowych założeniach. Należy zabezpieczyć prawa samodzielności chłopstwa zarówno  w spółdzielniach produkcyjnych, jak i w gospodarstwach indywidualnych. Należy wreszcie stworzyć warunki polityczne i gospodarcze dla spółdzielczej dobrowolności. Należy stopniowo przechodzić z obecnego systemu danin  i podatków na system gwarantujący nieskrępowaną, socjalistyczną produkcję i wymianę towarową.

6.      Warunkiem tego wszystkiego jest, że dokonane zostaną zasadnicze zmiany w kierownictwie partii i państwa. Należy odsunąć z naszego życia publicznego zmierzającą do restauracji klikę Rakosiego. Należy  przywrócić do godnych stanowisk Imre Nagy`a, uczciwego i odważnego komunistę, któremu ufa naród węgierski, jak również wszystkich  tych, którzy w minionych latach konsekwentnie walczyli o socjalistyczną demokratyzację. Równocześnie należy zdecydowanie wystąpić przeciwko wszelkim kontrrewolucyjnym zakusom i eksperymentom. 

7.      Sytuacja wymaga, aby Patriotyczny Front Ludowy stał się reprezentantem mas pracujących społeczeństwa węgierskiego. Należy  zreformować nasz system wyborczy tak, aby odpowiadał wymogom socjalistycznej demokracji. Do zgromadzenia narodowego, do rad i wszelkich samorządowych organizacji lud będzie wybierał swoich przedstawicieli w wolnych i tajnych wyborach.

 Wierzymy, że w słowach naszych wyrażone jest sumienie narodu

 Budapeszt, 23 października 1956 roku

                                                                     Związek Pisarzy Węgierskich

 

Hasła Klubu im. Petofiego

Uchwalone dnia 23 października 1956. Opublikowane zostały w nadzwyczajnym wydaniu ”Szabad Ifjuság” (Wolna Młodzież) z dnia 23 października 1956 roku

1.      Domagamy się przyjaźni polsko – radzieckiej opartej na leninowskiej zasadzie równouprawnienia!

2.      Nowy plan pięcioletni , służący podniesieniu dobrobytu mas!

3.      Imre Nagy do kierownictwa!

4.      Jawnej rozprawy w sprawie Farkasa!

5.      Precz z konserwatystami!

6.      Precz ze stalinowską polityką gospodarczą !

7.      Niech żyje bratnia Polska!

8.      Rady robotnicze w przedsiębiorstwach!

9.      Postawić na nogi rolnictwo, dobrowolna spółdzielczość !

10.    Twórczego narodowego programu !

11.    Niech żyje młodzież Petõfiego !

12.    Socjalistycznej demokracji!

 

Przemówienie radiowe Imre Nagy`a 
wygłoszone dnia 28 października 1956 roku
opublikowane w „Szabad Nep” (Wolny Lud) nr 296, z dnia 29 października 1956

Ludu Węgier!

W minionym tygodniu z tragiczną szybkością rozgrywały się krwawe wydarzenia. Fatalne następstwa straszliwych błędów i zbrodni minionego dziesięciolecia rozwierają się przed nami, w tych bolesnych wydarzeniach, których jesteśmy widzami i uczestnikami. W czasie naszej tysiącletniej historii los nie skąpił naszemu ludowi i całemu narodowi ciężkich ciosów. Lecz takiego wstrząsu ojczyzna nasza , być może nie przeżywała nigdy. Rząd odgradza się od tych poglądów jakoby obecny, potężny ruch ludowy miał być kontrrewolucyjnym.

Niewątpliwie, że jak zwyczajnie się zdarza, w czasie każdego wielkiego ruchu ludowego szkodliwe elementy wykorzystały ubiegłe dni na popełnienie przestępstw pospolitych. Faktem jest również to, że elementy reakcyjne, kontrrewolucyjne włączyły się także i starały wykorzystać wydarzenia dla obalenia ustroju demokracji ludowej. Lecz nie podlega  dyskusji to, ze w tych wydarzeniach podstawową siłę stanowił jeden wielki ruch demokratyczny obejmujący i spajający cały naród. Jako cel ruch te wysuwał zabezpieczenie niezawisłości narodowej, naszej samodzielności i suwerenności, rozwój demokratyzmu społecznego, naszego życia gospodarczego i politycznego. Bowiem tylko to może być podstawą socjalizmu  w naszej ojczyźnie. Ten wielki ruch wywołany został ciężkimi zbrodniami minionego okresu historycznego. A fakt, że kierownictwo nieomal do ostatniej chwili nie zdecydowało się  na to by ostatecznie zerwać , że starą zbrodniczą polityką, czynił sytuację jeszcze bardziej uciążliwą. Głównie to doprowadziło do bratobójczej walki , do wyniszczenia tak wielu patriotów po obu stronach. W ogniu walk zrodziła się demokratyczna jedność narodowa i rząd niezawisłości i socjalizmu, który będzie prawdziwym reprezentantem woli ludu. Jest to mocnym postanowieniem rządu.

Nowy rząd opierający się na sile mas ludowych i pod ich kontrolą ma nadzieję , że pozyska całkowite zaufanie narodu. Natychmiast przystąpi on do realizacji słusznych narodu. Rząd rozpoczyna swą działalność w niesłychanie trudnych okolicznościach. Jako stary spadek przypada nam tak poważna sytuacja kraju, która  w następstwie walk minionych dni stała się jeszcze bardziej trudna. Bardzo ciężkie będą stojące przed nami przyszłe dni. Rząd widzi wyraźnie ciężką sytuację materialną klasy robotniczej, chłopstwa  i inteligencji. Rząd pragnie oprzeć się w pierwszym rzędzie na walczącej klasie robotniczej, lecz naturalnie pragnie również poparcia całego ludu pracującego. Wysunęliśmy wypracowanie szerokiego programu, w ramach którego chcemy załatwić ku zadowoleniu klasy robotniczej, dawne słuszne żądania i krzywdy, między innymi problem płac i norm, podniesienie granicy minimum płacy i najniższych rent — biorąc pod uwagę poprzednio przepracowane lata oraz zwiększenie dodatku rodzinnego. Rząd pomoże rozwiązać niezwykle ciężką sytuację mieszkaniową, wszelkimi środkami wspierać będzie inicjatywę państwa, związków zawodowych. Rząd pomoże rozwiązać niezwykle ciężką sytuację mieszkaniową, wszelkimi środkami wspierać będzie inicjatywę państwową, związków zawodowych  i prywatną zmierzającą do wybudowania jak największej ilości mieszkań. Rząd wita inicjatywę załóg przedsiębiorstw w rozwoju demokracji przedsiębiorstw  i aprobuje powstanie rad robotniczych. Rząd energiczną ręką położy kres ciężkiemu bezprawiu popełnianemu w ruchu spółdzielczości produkcyjnej i przy komasacji. Opracuje szeroki plan rozwoju zaniedbanej i zacofanej produkcji rolniczej, rozkwitu produkcji gospodarstw spółdzielczych i indywidualnych, przywrócenie zainteresowania wynikami produkcji. Rząd śmiało oparł się na młodzieży robotniczej, chłopskiej i studenckiej, stwarza pole dla jej udziału w zaszczytnym życiu politycznym i dążyć będzie, aby młodzież wchodząca w życie otrzymała lepsze warunki materialne. Rząd przyjmuje powstałe z inicjatywy ludu nowe demokratyczne formy samorządu  i dążyć będzie, aby włączyć je do administracji państwowej.

W celu przerwania dalszego rozlewu krwi i zabezpieczenia pokojowego rozwoju, rząd zarządził powszechne przerwanie ognia , polecił siłom zbrojnym aby otwierały ogień tylko wówczas gdy zostaną napadnięte. Równocześnie rząd wzywa wszystkich tych , którzy chwycili za broń, niechaj powstrzymają się od wszelkiej akcji wojennej  i niechaj bezzwłocznie składają broń. Dla obrony porządku i przywrócenia bezpieczeństwa publicznego powstanie natychmiast nowa siła zbrojna z formacji wojskowych i policji, jak również zbrojnych oddziałów robotniczych i młodzieżowych. Rząd węgierski uzgodnił z rządem radzieckim, iż oddziały radzieckie rozpoczną bezzwłocznie wycofywać się z Budapesztu i jednocześnie z powstawaniem nowych sił zbrojnych opuszczać będą terytorium miasta.

Rząd węgierski rozpocznie pertraktacje w sprawie stosunków między Węgierską Republiką Ludową a Związkiem Radzieckim w duchu przyjaźni węgiersko — radzieckiej, na zasadzie równości między krajami socjalistycznymi i niezawisłości narodowej. Pertraktacje będą  dotyczyły między innymi sprawy wycofania radzieckich sił zbrojnych.

Po przywróceniu  porządku zorganizujemy nową jednolitą policję państwową  i rozwiążemy Urząd Ochrony Państwa. Nikomu nie może stać się żadna krzywda  za udział w walkach zbrojnych. Rząd przedłoży Zgromadzeniu Krajowemu projekt aby herbem państwowym był znowu herb Kosshuta i aby dzień 15 marca został świętem państwowym.

Ludu Węgier!

W godzinach goryczy i walki człowiek skłonny jest widzieć raczej tylko ciemne strony ostatnich 12 lat. Nie pozwólcie  jednak zaciemnić naszej rzeczywistości. Te 12 lat mają historyczne znaczenie, mają osiągnięcia, które Wy, węgierscy robotnicy, chłopi i inteligenci pod kierownictwem Węgierskiej Partii pracujących stworzyliście swą twardą i ofiarną pracą. Nasza odnowiona Republika Ludowa liczy na tę energię i ofiarność, którą wykazaliście w twórczej pracy i które są najgłówniejszą gwarancją lepszej przyszłości naszej ojczyzny.

 

Uchwała Tymczasowego Zarządu Krajowego Zrzeszenia
Węgierskich Wolnych Związków Zawodowych
(opublikowana w „ Nepakarat ” nr 1 z dnia 1.11.1956 roku)

Robotnicy ! Węgierscy ludzie pracy !

Wspaniała rewolucja naszej młodzieży i naszego narodu biorącego udział w walkach stała się rewolucją całego narodu  węgierskiego. Narodowa rewolucja naszego kraju obaliła panowanie biurokratów , służących obcym interesom, rzuciła stalinowców  i sekciarskich kierowników i teraz już faktycznie i nieodwołalnie  oddała fabryki w ręce robotników. Ta rewolucja umożliwiła wyzwolenie ruchu związków zawodowych i przeobrażenia go w bojowy organ ochrony interesów ludzi pracy, niezależny od wszelkich wpływów partyjnych i rządowych. Na wniosek Tymczasowego Komitetu rewolucyjnego Krajowego Zrzeszenia Węgierskich Związków Zawodowych wezwano Prezydium Krajowej Rady Związków Zawodowych o natychmiastowe poddanie się do dymisji i wyciągając dawnych więzionych działaczy ruchu robotniczego utworzono tymczasowy zarząd. Zarząd wzywa robotników, zorganizowanych ludzi pracy, aby tam, gdzie  nie zgadzają się oni ze składem rady zakładowej, zorganizowali nowe wybory związkowe na podstawie prawdziwej demokracji związkowej.

Robotnicy! Zorganizowani ludzie pracy!

Stało się ogólnym żądaniem narodowym, że nie podejmiemy pracy dotąd, dopóki żołnierze radzieccy pozostaną w Budapeszcie. Rząd przyrzekł, ze do jutra rano wojska radzieckie wycofają się z Budapesztu. Wykonanie tej obietnicy ma być podane przez radio. O ile zostanie ona spełniona, zwrócimy się do robotników, aby udali się do miejsca pracy i pod kierownictwem rady robotniczej przystąpili do organizowania warunków dla normalnej pracy. Domagamy się, ażeby rząd kontynuował w sposób zdecydowany obrady z rządem radzieckim w sprawie wycofania wojsk radzieckich w przeciągu krótkiego czasu z całego obszaru kraju — ponownie odwołamy do broni ogólnego strajku.

Robotnicy! Jesteśmy pełni podziwu i uznania dla naszej bohaterskiej młodzieży i dla tych ludzi pracy, którzy brali udział w walkach. Walczycie o pragnienia nas wszystkich: o niezależne, wolne, demokratyczne Węgry. Mamy pełno serdecznej miłości  dla prawdziwie węgierskiej, demokratycznej armii. Armia naszego ludu , zespolona z nim, podjęła jednolitą walkę o obronę jego żądań. Naszej młodzieży, naszym robotnikom i naszej armii możemy zawdzięczać, że zakład pracy, fabryka, stały się już naprawdę nasze ! Teraz na nas kolej: brońmy, jeżeli zajdzie potrzeba zbrojnie naszej fabryki i wszystkich wspaniałych zdobyczy naszej rewolucji narodowej.

 Budapeszt, 31 października 1956 r.

Zarząd Krajowego Zrzeszenia  Węgierskich Wolnych Związków Zawodowych

Tymczasowy Zarząd Rewolucyjny Krajowego Zrzeszenia Węgierskich Wolnych Związków Zawodowych

 

Żądania Rady Robotniczej Zakładów Żelazno-Metalowych i Fabryki Motocykli w Csepel wobec Rządu 

1.      Żądamy natychmiastowego wycofania oddziałów radzieckich z terenu kraju. Do tego czasu nie podejmiemy pracy.

2.      Natychmiast uwolnić więźniów politycznych i tych, którzy walczyli o wolność.
3.      Rady Robotnicze winny przejąć działalność Rad Zakładowych.
4.      Rozwiązać wydziały personalne, które dotychczas spełniały rolę ewidencji spraw wewnętrznych, a znajdujące się w niej ankiety personalne przekazać pracownikom
5.      W fabrykach należy rozwiązać komitety partyjne. Działalność swoją mogą przejawiać poza fabrykami,
6.      Ogólna zmiana systemu płac. Należy podwyższyć dodatek rodzinny, znieść podatek od bezdzietności,
7.      Należy w przeciągu jednego miesiąca ogłosić wolne wybory z udziałem wielu partii.
8.      Zmiana systemu emerytalnego. Należy zapewnić pomoc rodzinom po poległych uczestnikach walk wolnościowych.

9.      Gmachy , należące do partii, gmachy zbytecznych urzędów oraz obecnie budowane gmachy o charakterze wojskowym, należy przekształcić na mieszkania.
10.    Żądamy natychmiastowego odwołania obecnego przedstawiciela węgierskiego w ONZ oraz umieszczenia na porządku dzienny w ONZ sprawy Węgier. Rząd niech wyda oświadczenie w sprawie swego stanowiska, dotyczącego umieszczenia sprawy Węgier w ONZ.
11.    Żądamy natychmiastowego rozwiązania AVO i pociągnięcia do odpowiedzialności jego funkcjonariuszy.
12.    Żądamy podania do publicznej wiadomości, na czyj rozkaz oddziały radzieckie ingerowały w sprawy wewnętrzne kraju.
13.    Radio niech podaje wiadomości zgodnie z prawdą,
14.    Żądamy prawa do strajku.
15.    Rząd niech ogłosi swój tymczasowy charakter do czasu wolnych wyborów

  Budapeszt , dnia 30 października 1956                   

RADA ROBOTNICZA

 

Odezwa Rewolucyjnego Komitetu Inteligencji Węgierskiej do ludności kraju (Nepszava” nr 256 , str. 4 z dnia 30.10.1956)  

Dnia 28 października w centralnym gmachu uniwersytetu im. Loranda Eorvosa utworzony został Komitet Rewolucyjny Węgierskiej Inteligencji .Komitet skupia w sobie wszystkie organizacje inteligencji: pisarzy, artystów, uczonych jak również i studentów. Po  ukonstytuowaniu  komitet zwrócił się do ludności kraju z następującą odezwą:

Węgrzy! Obywatele !

Bohaterska walka o wolność ludu węgierskiego przyniosła pierwsze zwycięstwo. Jak już słyszeliście przez radio — premier Imre Nagy ogłosił spełnienie najważniejszych żądań: likwidację AVH i wycofanie wojsk radzieckich z Budapesztu. Na próżno przestępcza klika Erno Gero usiłowała do upadłego do upadłego odizolować od mas rewolucyjnych Imre Nagy`a, który od wielu lat i jako pierwszy przeciwstawił się polityce gubiącej naród, polityce ustroju Rakosiego; na próżno rzucała oszczerstwa na bohaterskich powstańców, nazywając ich kontrrewolucjonistami i rabusiami , na próżno wydała ona AVH rozkaz masakry mas , na próżno sprowadziła ona obce wojska na nasz kark — siła ludu okazała się większa niż terror  — i zwyciężyła. Krew naszych poległych nie została przelana na marne. Raz na zawsze skończył się    w naszej ojczyźnie ów haniebny okres, w którym  obca ludowi mafia mogła uzurpować władzę i trzymać w strachu prawdziwych patriotów, zarówno partyjnych jak  i bezpartyjnych. Skończył się okres, w którym  bezkarnie można było rujnować  ojczyzny typu Rakosiego, Gero i Farkasa która chciała wydrzeć patriotyzm z serc ludu i młodzieży.

W tych chwilach zwycięstwa pierwszym naszym obowiązkiem jest pochylić sztandar przed bohaterami. Chwała młodzieży węgierskiej godnej swych przodków bojowników o wolność, chwała robotnikom walczącym w zdecydowany sposób, chwała chłopom i inteligentom. Chwała dzielnym, patriotycznym wojskowym   [...], którzy od pierwszej chwili stanęli po stronie ludu, chwała tym wszystkim , którzy z bronią w ręku bronili swych stanowisk przeciw przewadze i chwała ludowi ulicy, który z odwagą i pogardą śmierci, bezbronny  — demonstrował przed czołgami i karabinami maszynowymi. Wyrażamy podziękowanie tym członkom armii radzieckiej , którzy nie byli skłonni używać swej broni przeciwko wolności węgierskiej i ludowi węgierskiemu.

Węgrzy

 Możemy znów dumni stanąć przed światem. Nasza zdecydowana. Nasza zdecydowana walka o wolność zdobyliśmy sympatię.  I poparcie postępowej opinii publicznej całego świata. Nasz  honor narodowy lśni znów pełnym blaskiem.

Obywatele !

Otrzymaliśmy obietnicę dotycząca wycofania wojsk radzieckich . W tym kraju władza należy już do ludu węgierskiego. Po stronie młodzieży walczącej stanęła nasza ludowa armia , policja, rady robotnicze i ludność wiejska. Razem mamy dość sił na to by stworzyć nasze niepodległe, wolne demokratyczne życie. Dlatego Rewolucyjny Komitet Inteligencji Budapeszteńskiej prosi wszystkich bohaterskich powstańców, każdą grupę zbrojną , jak również młodzież robotniczą  i chłopską oraz byłych mieszkańców Ludowych Domów Akademickich, aby zgłosili się do gwardii narodowej i wraz z wojskiem, milicją i radami robotniczymi wspólnie zapewnili  że dalsze nasze żądania będziemy mogli wywalczyć już droga pokojową w zgodzie z rządem, przy pomocy zjednoczonych sił ludu, za pomocą rozporządzeń rad robotniczych, drogą demokratycznego rozwoju ludności wiejskiej, pod ochroną gwardii narodowej i innych patriotycznych jednostek zbrojnych. Odrzucimy i rozbijemy wszelkie próby restauracji o charakterze stalinowskim lub kontrrewolucyjnym.

Węgrzy!

Mogą istnieć między nami różnice zdań, jednak w dziedzinie najważniejszych żądań jesteśmy zgodni i proponujemy rządowi , aby wytyczył następujące punkty jako program:

1.      Rząd winien bezzwłocznie uregulować nasz stosunek ze Związkiem Radzieckim na podstawie równości. Wojska Radzieckie mają rozpocząć wycofywanie się w obszarze całego kraju

2.      Rząd winien położyć kres niekorzystnym umowom handlu zagranicznego. Ma opublikować dotychczas już zawarte umowy handlu zagranicznego, łącznie z umowami dotyczącymi rud uranowych i boksytu.

3.      Powszechne, tajne wybory. Lud winien posiadać prawo swobodnego wystawiania kandydatów.

4.      Zakłady pracy i kopalnie winny rzeczywiście należeć do robotników. Kapitalistom fabryk i obszarnikom ziemi — nie oddamy. Kierownictwo naszych zakładów należy powierzyć swobodnie wybieranym radom robotniczym. Rząd winien umożliwić egzystencję drobnego przemysłu i handlu prywatnego.

5.      Rząd powinien zlikwidować coraz to nowsze normy produkcji wysysające ludzi pracy. W miarę naszych możliwości gospodarczych rząd winien podnosić niskie płace i emerytury.

6.      Związki Zawodowe powinny stać się faktycznymi organizacjami obrony interesów robotników i mieć swobodnie wybrane kierownictwo. Powinny powstać organizacje ochrony chłopstwa pracującego.

7.      Chłopi, którzy ucierpieli przez odebranie ziemi i inne bezprawne rozporządzenia, mają otrzymać zadośćuczynienie na drodze sprawiedliwości i odszkodowanie materialne.

8.      Żądamy całkowitej wolności  w słowie, piśmie i zebraniach.

9.      Dzień 23 października , dzień początku naszej walki narodowo — wyzwoleńczej rząd ma ogłosić jako święto narodowe.

Budapeszt, 28 października 1956 roku.

 

W imieniu Rewolucyjnego Komitetu Inteligencji Węgierskiej:

W imieniu Rewolucyjnego Komitetu Studenckiego: Istwan Pozasar, Josef Molnar, Janos Varga,

W imieniu Związku Literatów Węgierskich: sekretarz generalny: Sandor Erdei

W imieniu Związku Dziennikarzy Węgierskich: Sandor Haraszti, Miklos Vasarhelyi, Ivan Doldizasar, Sandor Fekete,

W imieniu węgierskich artystów plastyków: Laszlo Boncze, Jozsef Somogyi.

W imieniu Związku Węgierskich Kompozytorów: Endre Szervanszky, Pal Jardanyj.

Z ramienia profesorów uniwersytetów: Tamas Nagy, Mate Major, Ivan Kadar, Georgy Markos.

Z ramienia Ludowych Domów Akademickich: Laszlo Kardos, Otto Tokas,

Z ramienia Koła Petoffiego: Gabor Tanczos , Balzas Nagy.

Z ramienia MEFESZ: Gyergy Liebik 

 

Odezwa
do Narodu Węgierskiego

Węgrzy!

Robotnicy ! Młodzieży ! Chłopi !

Naszym najświętszym obowiązkiem  narodowym w tych dniach nasilenia jest obrona zdobyczy węgierskiej narodowej rewolucji, zaprzestanie dalszego rozlewu krwi i przywrócenie porządku.
Zaniechajcie waśni! Żądajcie razem z nami:
1. Natychmiastowego zaprzestania ognia i wycofania oddziałów radzieckich.
2. Najpierw pertraktacje pomiędzy wewnętrznymi siłami a potem ze Związkiem Radzieckim i ONZ,
3. Natychmiastowe uwolnienie rządu Imre Nagy`a i przywrócenie jego praw.
4. Rząd Kadara zamiast szkalować większą część narodu i nazywać ją ponownie kontrrewolucjonistami i faszystami, w celu informacji niech pertraktuje z przedstawicielami Węgierskiej Armii Ludowej, Dowództwem Sił Zbrojnych wzmocnionych Gwardią Narodową, Węgierskiego Frontu Narodowego, komitetu Rewolucyjnego Młodzieży Uniwersyteckiej, związku Literatów oraz przedstawicielami miast Miskolc, Pees,  Csepel, Angyalfold, Kobanya.
Chodzi ty nie o miejscową lecz o krajową walkę. Zagrożone są wszystkie osiągnięcia rewolucji i socjalizmu 
Podajemy projekt naszych żądań:

Żądamy:

1.      Natychmiastowego wycofania oddziałów radzieckich

2.      Natychmiastowego odwołania i rozbrojenia AVO

3.      Uznanie a nie napiętnowanie naszych bohaterów,

4.      Tymczasowego całkowitego zapewnienia praw w utrzymaniu porządku dla sił Zbrojnych, wzmocnionych Węgierską Armią ludową i Gwardią Narodową

5.      Niepodległych, ludowych, demokratycznych i suwerennych Węgier,

6.      Więcej partii i wolnych wyborów,

7.      Zaprzestanie do czasu przywrócenia porządku walk partyjnych i organizowanie narodowej jedności drogą urzeczywistnienia jedności ideowej organizacyjnej Rad Rewolucyjnych

Istniejące zagadnienia sporne rozwiążemy  później

Nasze stanowisko jest dziś niezmienne

Pełną siłą budowaliśmy podstawy organizacyjne i techniczne. Zorganizowaliśmy Gwardię Narodową i przystąpiliśmy do tworzenia ustroju. Wszystko wskazywało  na to, że ziszczą się nasze żądania, a dziś na naszym karku znowu siedzi znaczna część radzieckich sił zbrojnych.
Dlaczego? Dlaczego Związek Radziecki i kraje demokracji ludowej są źle informowane. Dlatego, że w ojczyźnie naszej oderwane od mas ludowych grupy jeszcze stale nie rozumieją znaczenia rewolucji. Nie realizują woli całego narodu, nie wierzą naszemu narodowi i nie opierają się na nim ,lecz na rosyjskich oddziałach.
Dlaczego nie pertraktują najbardziej do tego powołani: wymienieni w 4-tym punkcie naszej odezwy pełnomocnicy KC WPP,  oraz poważni i wpływowi politycy, biorący udział w rządzie tymczasowym? Dlaczego świat a szczególnie Związek Radziecki i demokracje ludowe są informowane nie na podstawie opinii narodu. Ufamy naszym wypróbowanym politykom, pisarzom i fachowcom.
Niezawodnie wierzymy kierownictwu rewolucji. My nie chcemy przywrócić starego ustroju, my nie chcemy kapitalizmu.
Wierzymy, że tylko wówczas możemy zapewnić przyszłość Węgrom, gdy nie oddalimy się od socjalizmu, ale musimy dążyć do niego własną drogą!
Powstaliśmy przeciwko temu rządowi, który swą znienawidzoną wewnętrzną siłą zbrojną przyniósł Węgrom tyle zła, a swym zbiurokratyzowanym aparatem państwowym przysporzył wiele szkód .
Dziś do zwycięstwa socjalizmu pomaga urzeczywistnienie żądań narodu. Każdy zły i spóźniony krok  — to kontrrewolucja, która przybliża niebezpieczeństwo katastrofy narodowej.
Udzielić każdej pomocy technicznej i organizacyjnej.
Przyczyńcie się do stworzenia ludowej jedności. Bądźcie w kontakcie z naszymi centralami. Żądajcie razem z nami tego czego żądamy. Komitety niech przygotują się. Nie możemy pozwolić! Precz z radzieckimi oddziałami, chcemy stworzyć sprawiedliwy ustrój!

9 listopada 1956

                        Komitet Rewolucyjny Młodzieży Uniwersyteckiej
                        Związek Literatów
                        Dowództwo Sił Zbrojnych  

 

Materiały i dokumenty – Biblioteka Robotnicza kolportowanej w sieci punktów sprzedaży NSZZ „Solidarność” w październiku 1981 roku. Broszura sygnowana przez Niezależną Oficynę Wydawniczą (Nowa). Wydawca wskazywał jako źródło niskonakładową  publikację  Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych z 1957 roku.

Ten wpis opublikowano w kategoriach: Narodowy komunizm i nacjonalbolszewizm, ŹRÓDŁA z tagami: . Dodaj do zakładek ten link.

Komentowanie wyłączono.