Deklaracja Ideowa Patriotycznego Frontu Lewicy Polskiej

   Podpisane grupy polityczne zebrane dnia 1 listopada 1942 r. stwierdzają: wojna imperialistyczna, rozpoczęta 1 września 1939 r. uderzeniem hitlerowskich Niemiec na Polskę, wchodzi w okres decydujący. Militaryzm państw Osi, wyczerpany szesnastomiesięcznym, morderczym zmaganiem z Armią Czerwoną, zaczynają kruszyć  Anglosasi. Niepowodzenia Niemiec na wschodzie, tężejący opór Związku Radzieckiego, narastająca aktywność państw anglosaskich, zwiększający się ruch rewolucyjny narodów podbitych, spiętrzające się trudności wewnętrzne państw Osi – to cechy przeżywanego przez nas etapu wojny. W parze ze wzrostem trudności zewnętrznych Niemcy zaostrzają terror wobec narodów okupowanych. Przy pomocy masowych mordów, szubienicy, łapanek, rabunkowych kontyngentów, wysiedleń, obozów pracy, obozów koncentracyjnych, aresztów usiłują odwrócić od siebie widmo nieruchomej klęski. Niemcy zbliżają się ku katastrofie militarnej. Nadchodzące wydarzenia stwarzają przed narodem polskim perspektywę realizacji postulatu niepodległości i postępowej przebudowy ustroju społeczno-politycznego; wydarzenia te muszą zastać naród polski ideologicznie i organizacyjnie przygotowany.

Przygotowanie narodu polskiego do zwycięskiej walki z najeźdźcą i przyjętego przez masy ustroju zależy w lwiej części od przygotowania ludu polskiego. Lud polski, masy robotniczo-pracownicze, chłopskie wysunęła dziś historia na czoło walki o cele niepodległości i socjalno-polityczne narodu polskiego.

Lud polski spełni swą misję dziejową, jeżeli będzie posiadał własne, uzbrojone w należycie uzasadnioną teorię walki o wolność i postęp, ideologicznie zawarte i jednolite, szeroko rozbudowane w masach kierownictwo polityczne. Uświadamiając sobie tę potrzebę historyczną, podpisane grupy polityczne stwarzają PATRIOTYCZNY FRONT LEWICY POLSKIEJ, celem skoordynowania narodowej walki wyzwoleńczej.

Hasła owego porozumienia to: 1) niepodległa, terenowo zabezpieczona POLSKA REPUBLIKA LUDOWA, 2) postępowa, na zasadach cywilizacyjnych oparta przebudowa ustroju, w myśl interesów mas robotniczo-chłopskich oraz inteligencji pracującej, 3) POLSKA ARMIA LUDOWA I MILICJE ROBOTNICZO-CHŁOPSKIE, stojące na straży interesów suwerenności narodowej oraz postępowej przebudowy ustroju gospodarczo-socjalnego i politycznego Polski. PATRIOTYCZNY FRONT LEWICY POLSKIEJ docenia znaczenie działalności rządu londyńskiego dla sprawy polskiej, docenia znaczenie polskich emigracyjnych sił zbrojnych, które uważa dziś za najwyżej technicznie uposażoną i najważniejszą część polskiej siły zbrojnej. Jednakowoż jest przekonany, że w perspektywie nadchodzących wydarzeń historycznych główny ciężar walki o Polskę spocznie na barkach sił krajowych, na barkach ludu polskiego i jego politycznego kierownictwa. Konsekwentnie z tym biegiem rzeczy lud polski i jego polityczne kierownictwo muszą stać się czynnikiem suwerennym w narodzie polskim.

  Socjaliści Ludowi „Wolność”

                                                    Związek Syndykalistów Polskich

                                                                Stronnictwo Polskiej Demokracji

[AAN. Oddział VI Polityczne drobne ugrupowania w kraju w latach 1939-1945, sygn. Z 211/14, k. 3-4]

Ten wpis opublikowano w kategoriach: Lewicowy nacjonalizm, ŹRÓDŁA z tagami: . Dodaj do zakładek ten link.

Komentowanie wyłączono.