Deklaracja ideowo-programowa ZP „Grunwald”

DEKLARACJA IDEOWO-PROGRAMOWA

ZJEDNOCZENIA PATRIOTYCZNEGO „GRUNWALD”

 Zjednoczenia Patriotyczne „Grunwald” skupia w swoich szeregach Polaków stojących zdecydowanie na gruncie obrony polskich interesów narodowych i państwowych, za najwyższe dobro Polaków uznaje niepodległy byt państwowy, pomyślny rozwój duchowy i materialny całego narodu. Broni tych najwyższych wartości przed siłami rozkładowymi, działającymi zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz kraju:

 * realizuje swoje cele w oparciu o socjalistyczny Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej w ramach wspólnoty państw socjalistycznych, tworzących nierozerwalny sojusz w układzie warszawskim,

 * stoi na stanowisku przewodniej roli Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej przy autentycznym współudziale Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, Stronnictwa Demokratycznego, społecznych organizacji chrześcijańskich oraz młodzieżowych organizacji politycznych, stojących na gruncie zasad ustroju socjalistycznego,

 * w pełni popiera odradzający się ruch związkowy, wyrażający się walką o zdrowe zasady życia społecznego i o lepsze warunki materialno-bytowe ludzi pracujących miast i wsi,

 * uznaje ważną rolę Kościoła Rzymsko-Katolickiego w procesie kształtowania patriotyzmu i poszanowania wszystkich narodowości w polskim społeczeństwie – w myśl zasad internacjonalizmu, szanując jednocześnie Polaków o innych wyznaniach jak również polskich ateistów,

 * zwalcza rewizjonizm niemiecki, każdy szowinizm, zarówno polski jak i obcy w tym również antysemityzm oraz syjonizm, który w myśl rezolucji Organizacji Narodów Zjednoczonych jest jedną z form współczesnego rasizmu – upatrując w jego działaniu jeden z czynników głębokich kryzysów,

 * tworzy program działania na wzorach historycznej tradycji narodu polskiego poprzez:

+ wychowanie młodego pokolenia w duchu braterstwa narodów, poczucia godności osobistej Polaka, kształtowanie świadomości Polaków w oparciu o polski ethos narodowy i tradycje umiłowania Ojczyzny,

+ udostępnienie polskiemu społeczeństwu dowodów minionej i współczesnej prawdy historycznej o wielkich Polakach, tych którzy swoim wkładem w budowie Ojczyzny działali dla Jej dobra i o tych co działali na Jej szkodę,

+ wykorzystanie naukowych metod badawczych do prac zespołów komisji i instytucji powołanych przez Zjednoczenie do badań minionych i najnowszych dziejów Polski,

+ wykorzystanie telewizji, radia, własnej prasy i wydawnictw w realizacji programu ideowego Zjednoczenia,

+ przywrócenie pamięci wszystkich Polaków – bohaterów minionych epok i oddanie im należytego szacunku i honoru,

+ udzielanie pomocy Polakom i ich rodzinom skrzywdzonym za walkę o zachowanie polskości i niepodległości państwa polskiego,

+ branie aktywnego udziału w życiu politycznym państwa, przyznając do tego prawo wszystkim Obywatelom – na zasadzie równouprawnienia – zwalczając jednocześnie dążenie do nieusprawiedliwionej hegemonii grup i koterii, tworzonych na zasadzie interesów: zawodowych, rodzinnych czy narodowościowych,

+ bronienie dobrego imienia Polaków w kraju i za granicą zwalczając antypolską propagandę, zwłaszcza przed zarzutami antysemityzmu, o który oskarża się cały naród polski, łącznie z Kościołem Katolickim. W tej też mierze wzywa Polonię zagraniczną do ścisłej współpracy z krajem,

+ szeroki, indywidualny udział członków Zjednoczenia w Patriotycznym Ruchu Odrodzenia Narodowego.

Realizacja założeń ideowo-programowych Zjednoczenia Patriotycznego „Grunwald” będzie sprawdzianem naszego patriotyzmu i umiłowania Ojczyzny – Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej.

 

 

 

Ten wpis opublikowano w kategoriach: Narodowy komunizm i nacjonalbolszewizm, ŹRÓDŁA z tagami: . Dodaj do zakładek ten link.

Komentowanie wyłączono.