Deklaracja polityczna PPS 1989

 

Polska Partia Socjalistyczna, założona w 1892 roku na emigracji, w Paryżu, jest partią polityczną organizującą ludzi pracy do walki o swe prawa, godność, podmiotowość.

 

O WOLNOŚĆ – RÓWNOŚĆ – NIEPODLEGŁOŚĆ

Już na początku swego istnienia PPS wypracowała, realizowaną do dzisiaj, polską myśl socjalistyczną – zgodną z dążeniami robotników, demokratycznej inteligencji, a nawet świadomej swej społecznej roli, części przedstawicieli klas posiadających – przedsiębiorców i oświeconego ziemiaństwa. Ta zgodność dążeń wynikała z opracowanej i prezentowanej przez PPS tezy, że odzyskanie niepodległości narodowej jest warunkiem realizacji socjalistycznych zasad sprawiedliwości społecznej, a realizacja demokracji i upodmiotowienie szerokich mas pracowniczych – robotniczych i chłopskich – jest jedyną drogą odzyskania i utrzymania narodowej niepodległości i budowania dobrobytu społeczeństwa i państwa.

Od początku swego istnienia PPS zdecydowanie występowała przeciw narodowej niewoli, przeciw zaborcom. W 1905 roku rewolucja społeczna przerodziła się za jej sprawą w powstanie narodowe.

Niepodległościowi socjaliści stali się trzonem polskich organizacji wojskowych w przeddzień I wojny światowej. Znaleźli się w Legionach i POW. To oni byli żołnierzami I Brygady.

W dniach odzyskiwania Niepodległości PPS-wcy wraz z milicją robotniczą i oddziałami POW rozbrajali resztki wojsk okupacyjnych, chronili miasta i zakłady pracy przed wycofującymi się zaborcami.

[...]

 

NIEPODLEGŁOŚĆ

Wolności osobiste jednostki nie mogą być w pełni realizowane w warunkach zniewolenia narodowego czy społecznego: Dla uzyskania wolności społeczeństwa warunkiem koniecznym jest istnienie niepodległego państwa. Niepodległość państwa – to prawo do swobodnego kształtowania polityki wewnętrznej i zagranicznej w interesie obywateli i poprzez demokratycznie wybrany parlament.

Stosunki między państwami winny opierać się na poszanowaniu ich suwerenności, niezależnie od ich obszaru, potencjału gospodarczego czy militarnego.

Niedopuszczalne jest wywieranie nacisku ekonomicznego i groźby interwencji zbrojnej w stosunkach między państwami. Dzieje Polskiej Partii Socjalistycznej nierozerwalnie są związane z walką Polaków o Niepodległość.

W blisko sto lat po powstaniu PPS możemy stwierdzić z całym przekonaniem, że problem niepodległości narodowej nie tylko nie utracił swojej rangi, mimo zmiany warunków, ale uzyskał ją także w dążeniach innych narodów Europy Środkowej i Wschodniej.

Dla nas walka o Niepodległość pozostaje nie zakończona. Na mocy decyzji jałtańskich, wbrew woli narodu polskiego, zostaliśmy wtrąceni w sferę wpływów sowieckich. Nie możemy pogodzić się z tym, aby o sprawach naszego narodu i państwa decydowały obce mocarstwa.

Rząd komunistyczny ponad 40 lat ignorował wolę narodu polskiego ułożenia stosunków z sąsiadami na zasadach pełnego poszanowania suwerenności. Podporządkował interesy polskie interesom sowieckim, upatrując w tym jedyną szansę utrzymania się przy władzy.

Obecnie na obszarach dominacji sowieckiej jesteśmy świadkami załamywania się systemu antynarodowych rządów dyktatury mniejszości komunistycznej.

Jest to z jednej strony skutek katastrofy gospodarczej systemu rządów komunistycznych, a z drugiej – wytrwałych, upartych dążeń narodów o powrót na drogę niepodległego bytu i suwerennego, demokratycznego rozwoju.

Przykład zorganizowanej walki o przywrócenie naturalnych praw każdego narodu, w tym również wszystkich narodów Związku Sowieckiego, dał naród polski.

Na żadnym etapie tej walki nie zabrakło udziału polskich socjalistów.

W chwili obecnej walką tą należy pokierować tak, aby jej rezultatem był trwały pokój między zamieszkującymi Europę narodami. Jednym z jego warunków jest wycofanie wojsk sowieckich z państw Europy Środkowej i Wschodniej.

Stosunki między państwami winny opierać się również na poszanowaniu ich niepodległości i suwerenności gospodarczej.

Niepodległość gospodarcza Polski – to niezależność od wpływów gospodarczych innych państw (w szczególności niemieckich i ZSRR) i od kapitału ponadnarodowego (Międzynarodowego Funduszu Walutowego).

Żadna pomoc gospodarcza nie może w żaden sposób prowadzić do naruszenia suwerenności.

Niepodległość jest wartością drogą wszystkim narodom, znając los społecznych poddanych , obcemu panowaniu stwierdzamy, że pozostaniemy wierni hasłu: „ZA WOLNOŚĆ WASZĄ I NASZĄ!”.

NIECH ŻYJE NIEPODLEGŁA I SPRAWIEDLIWA SPOŁECZNIE POLSKA!

NIECH ŻYJE POLSKA PARTIA SOCJALISTYCZNA!

Warszawa, 17 grudnia 1989 roku

 Gorączka czasu przemian, opr. Piotr Frączak, Warszawa 1994, s. 15, 20-21

Ten wpis opublikowano w kategoriach: Niepodległościowy socjalizm, ŹRÓDŁA z tagami: . Dodaj do zakładek ten link.

Komentowanie wyłączono.