Bibliografia prac Władysława Gomułki

 

Poniższa bibliografia obejmuje publikacje autorstwa Władysława Gomułki, jakie ukazały się w Polsce i w języku polskim w wydawnictwach książkowych i drukach zwartych. Są to nie tylko prace podpisane nazwiskiem lub pseudonimem, lecz również te, których autorstwo stwierdzono dokumentalnie. Materiały zestawione są w sposób ujednolicony i chronologiczny. Za podstawę układu przyjęto czas wydania danej pozycji. W przypadku wydań wielokrotnych podano pierwsze i ostatnie. Natomiast w sytuacji, kiedy te same prace były wydawane przez różnych wydawców, przyjęto zasadę podawania opisu publikacji centralnych wydawnictw partyjnych, a więc „Książki”, „Wiedzy” oraz „Książki i Wiedzy”. Trzonem są tu bogate zbiory prac i przemówień wydane w kolejnych latach i tomach. Uwzględniono również wszystkie drukowane materiały zjazdów i posiedzeń plenarnych KC PPP, a następnie PZPR, w których znajdują się wystąpienia W. Gomułki. Zastosowano formy opisów zgodne z ogólnymi zasadami. Jednolicie potraktowano prace współautorskie W. Gomułki, przenosząc na drugi plan tytuł ogólny danej pozycji.

Bibliografię opracowano na podstawie zasobów Bibliotek: Narodowej, Centralnego Archiwum KC PZPR, Akademii Nauk Społecznych i Sejmowej.

 

[Gomułka Władysław] Sytuacja obecna i zadania partii (Referat wygłoszony dn. 10 X 1944 r.), Lublin [1944], Wyd. KC PPR, s. 34, nbl. 3.

GOMUŁKA Władysław (Wiesław), PPR w walce o niepodległość Polski (Do ukonstytuowania się w KRN). Wykład wygłoszony w Centralnej Szkole Partyjnej PPR, Łódź 1945, SW „Książka”, s. 179, nlb. 1, errata.

GOMUŁKA Władysław [Deklaracja PPR oraz głos w dyskusji]. W: Protokół stenograficzny plenarnego posiedzenia KRN 31 XII 1944 r. oraz 2 i 3 I 1945 r., Lublin 1945, „Czytelnik”, s. 179, nlb. 1, errata.

GOMUŁKA Władysław (Wiesław), Nowa sytuacja – nowe zadania. W: Gomułka W., Minc H., Zambrowski R., Przemówienia na plenum KC PPR lutym 1945 r. Katowice [b.r.w.], Wyd. „Trybuny Robotniczej”, s.32.

GOMUŁKA Władysław, Polska wobec nowych zagadnień ( z przemówienia wygłoszonego na zjeździe chłopskim dn. 19 V 1945 r.), Warszawa – Lublin – Łódź 1945, „Książka” s. 64.

GOMUŁKA Władysław (Wiesław), Wieczysta przyjaźń i wieczysty sojusz z ZSRR. W: O Ziemie Zachodnie, Warszawa – Łódź – Lublin 1945, SW „Książka”, s.64

GOMUŁKA Władysław (Wiesław), O uchwałach Plenum KC PPR. W: Plenum KC PPR. Maj 1945, Warszawa – Łódź – Lublin 1945, SW „książka”, s.36.

GOMUŁKA [Władysław] (Wiesław), O celach i zadaniach PPR i PPS (26 VI 1945r.) Łódź [b.r.w.], SW „Książka”, s.4.

GOMUŁKA Władysław (Wiesław), Nowa karta dziejów Polski. Przemówienie wygłoszone na VIII sesji KRN 22 VI 1945 r., Warszawa 1945, SW „Książka”, s. 45, nlb. 3.

GOMUŁKA [Władysław] (Wiesław), Zwycięstwo Polski w Poczdamie, Łódź 1945, SW „Książka”, s. 15, nlb. 1.

GOMUŁKA [Władysław] (Wiesław), Przemówienie na I zjeździe uczestników walki zbrojnej z Niemcami [ 1 IX 1945 r.] Łódź 1945, SW „Książka”, s.16.

GOMUŁKA Władysław (Wiesław), O poprawę bytu mas pracujących, Łódź 1945, SW „Książka”, s.14, nlb. 2.

GOMUŁKA Władysław, Robotnik – pracą, chłop – żywnością wnoszą swój wkład w odbudowę kraju, Łódź, SW „Książka”, s. 7, nlb. 1.

GOMUŁKA Władysław (Wiesław), O jedność demokracji polskiej, Łódź, SW „Książka”, 1945, s. 36.

GOMUŁKA Władysław, Nowe zadania ruchu zawodowego i nowe metody jego pracy. W: Gomułka W., Cyrankiewicz J., Przemówienia na I Kongresie Związków Zawodowych, Katowice 1945, Wyd. „Trybuny Robotniczej”, s.23, nlb. 1.

GOMUŁKA Władysław – Wiesław, Ku nowej Polsce, Sprawozdanie polityczne i przemówienia wygłoszone na I zjeździe PPR, Łódź 1945, SW „Książka”, s.154, nlb. 6, fot.

GOMUŁKA Władysław, Przemówienia wygłoszone na zebraniu aktywu warszawskiego PPR i PPS 27 II 1946 r. w Warszawie. W: Gomułka W., Osóbka-Morawski E., Walka o jedność narodu, Łódź, 1946, SW „Książka”, s. 51, nlb. 1, portret.

GOMULKA Władysław (Wiesław). Obóz demokratyczny buduje Polskę z woli narodu, Łódź 1946, SW „Książka”, s.34, nlb.2.

GOMUŁKA [Władysław] – Wiesław, CYRANKIEWICZ Józef, Obóz demokracji odniósł zwycięstwo, Warszawa 1946, SW ‚”Książka”, s. 31, nlb. 1.

GOMUŁKA Władysław, Współpraca – to wzajemne ograniczanie suwerenności. W: Od demokracji liberalnej do demokracji społecznej, Warszawa 1946, SW „Epoka”, s. 105, nlb. 3.

GOMUŁKA Władysław-Wiesław, O jedność klasy Robotniczej, Warszawa 1947, SW „Książka”, s.3l, nlb. 1.

[Gomułka Władysław, Przemówienie wicepremiera i ministra Ziem Odzyskanych]. W: Drugi Zjazd Przemysłowy Ziem Odzyskanych, Warszawa – Łódź [b.r.w.J, SW "Ingos",s. 194, nlb. 2, ilu str.

GOMUŁKA Władysław-Wiesław, W walce o demokrację ludową (Artykuły i przemówienia). T. l, Warszawa 1947, SW "Książka", s. 332, nlb. 2, ilu str. 3. T. 2, Warszawa 1947, SW "Książka", s. 269, nlb. 3.

Gomułka: Władysław, Przemówienia. W: Narada informacyjna dziewięciu partii, Wyd. Czasop. "Nowe Drogi", s. 108, nlb. 4.

[Gomułka Władysław, Przemówienie]. W: Droga młodzieży polskiej. Materiały z I Krajowego Zjazdu ZWM, [Warszawa] 1947, Wyd. ZG ZWM, s. 53, nlb. 1.

GOMUŁKA Władysław, O celach i zadaniach PPR i PPS, Łódź [b.r.w] , SW „Książka”, s. 4.

[Gomułka Władysław], Przemówienie wicepremier i ministra Ziem Odzyskanych. W: III Zjazd Przemysłowy Ziem Odzyskanych, Warszawa Łódź 1948, SW „Ingos”, s. 310, nlb. 26, wykr., tabl., fot., mapy.

GOMUŁKA Władysław-Wiesław: CYRANKIEWICZ Józef, Budujemy wspólny dom, Warszawa 1948, SW „Książka”, „Wiedza”, s. 62, nlb. 2.

GOMUŁKA Władysław-Wiesław, 1 maj 1948, Wrocław 1948, Wyd. KW PPR we Wrocławiu, s. 23, nlb. l, portret, tab.

GOMUŁKA Władysław [Przemówienie na Krajowej Naradzie Aktywu PPR]. W: O wynikach sierpniowego Plenum KC PPR, Wrocław 1948, Wyd. KW PPR we Wrocławiu, s. 62, portret.

GOMUŁKA Władysław, Przemówienie wygłoszone na VIII Plenum KC PZPR, Warszawa 1956, „Książka i Wiedza”, 46, nlb. 2.

[Gomułka Władysław], Z przemówienia … na naradzie pierwszych sekretarzy KW w dniu 23 XI 1956 r., Warszawa 1956, Wyd. KC PZPR, . 22, nlb. 2.

GOMUŁKA Władysław, Nasz program wyborczy, Warszawa 1956, KIW, s. 45, nlb. 3.

[Gomułka Władysław], ( … ) Odpowiada na pytania wyborców w sprawie Sejmu, Warszawa 1957, KiW, s. 7, .nlb. 1.

GOMUŁKA Władysław, WYCECH Czesław, CHAJN Leon, ZAWIEYSKI Jerzy, Kto chce w Polsce spokoju i pokoju glosuje na listę Frontu Jedności Narodu., Warszawa [b.r.w.] KiW, s. 30, nlb. 2.

GOMUŁKA Władysław, Karta bez skreśleń – to głos za niepodległością Polski, za spokojem i lepszym bytem jej obywateli, Warszawa 1957, Wyd. Stoł. Komitetu Porozumienia Stronnictw Politycznych i Organizacji Społecznych, s. 3. nlb. 1.

GOMUŁKA Władysław, Do polskie inteligencji technicznej, Warszawa 1957; Wyd. NOT, s. 7.

GOMUŁKA Władysław, Węzłowe problemy polityki partii, Warszawa 1957, KiW, s. 128.

[Gomułka Władysław], Władysław Gomułka odpowiada na pytania robotników poznańskich, Warszawa 1957, KiW, s. 47, nlb. 1.

GOMUŁKA Władysław, IGNAR Stefan, WYCECH Czesław, OZGA-MICHALSKI Józef, DRZEWIECKI Bronisław, Ze słowami prawdy do chłopów. Przemówienia z okazji XX-lecia Wielkiego Strajku Chłopskiego w 1937 r., LSW, 1957, s.160, nlb. 4. .

GOMUŁKA Władysław, Przemówienia (październik 1956 – wrzesień 1957), Warszawa 1957, KiW, 8. 481, nlb. 3, fot. 1.

GOMUŁKA Władysław, Sytuacja w partii i w kraju, Warszawa 1957, KIW, s. 80.

[Gomułka Władysław, Referat i przemówienie końcowe]. W: X Plenum KC PZPR.. 24-26 X 1957. Podstawowe materiały, Warszawa 1957, KiW, s. 192.

GOMUŁKA Władysław, Wyniki narad partii komunistycznych i robotniczych w Moskwie, Warszawa 1957, KIW,s. 62, nlb. 2.

[Gomułka Władysław, Przemówienia]. W: Wizyty przyjaźni polskiej delegacji partyjno-rządowej w Ludowej Republice Bułgarii, Węgierskiej Republice Ludowej oraz Rumuńskiej Republice Ludowej, Warszawa 1958, KiW, s. 116, fot. ,

GOMUŁKA Władysław, O zadaniach szkolnictwa, Warszawa 1958, KiW, 5. 38, nlb. 2.

[Gomułka Władysław, Przemówienie i słowo końcowe]. W: XII Plenum KC PZPR w dn. 15-18 X 1958 ‚t. Podstawowe materiały, Warszawa 1958, KiW, s. 208.

[Gomułka Władysław, Przemówienia]. W: Wizyta przyjaźni w ZSRR, Warszawa 1958 KiW, s.319, nlb. 1. ilustr.

[Gomułka Władysław, Artykuły i inne materiały]. w: Kształtowanie się podstawy programowych Polskiej Partii Robotniczej latach 1942-194 (Wybór materiałów i dokumentów), Warszawa 1958. KiW, s. 590, nlb. 2.

GOMUŁKA Władysław, Przemówienia (wrzesień 1957 – grudzień 1958), Warszawa 1959, KiW, 15. 556; nlb. 4.             .

[Gomułka Władysław, Przemówienie końcowe]. W: O pracy partyjnej w okresie przedzjazdowym . Krajow a Narada Aktywu Partyjnego dn. 22 XII 1958 r., „Warszawa 1959, KiW, s. 134.

[Gomułka Władysław, Przemówienie powitalne. Referat sprawozdawczy KC PZPR i przemówienie końcowe]. W: III Zjazd PZPR. Stenogram, Warszawa 10-19 III 1959 r., Warszawa 1959, KiW, s. 1268.

GOMUŁKA Władysław, Węzłowe zagadnienia rozwoju rolnictwa w latach 1959-1965 Warszawa 1959, KiW, s. 104.

GOMUŁKA W. A. ZAWADZKI, N. S. CHRUSZCZOW, XV lat wielkich przemian, Warszawa 1959, KiW, s. 54. nlb, 2.

GOMUŁKA Władysław, Aktualne trudności na rynku mięsnym i środki dla ich przezwyciężenia, Warszawa 1959, KiW, s. 85, nlb. 3.

[Gomułka Władysław]. Celem samorządu – dźwignięcie gospodarności załóg. W: II Krajowa Narada Działaczy Samorządu Robotniczego Warszawa 11-12 XII 1959 r., Warszawa 1960, Wyd. związkowe s.111 nlb. 1

GOMUŁKA Władysław, Przemówienia .(1959), Warszawa 1960, KiW, s. 618, nlb 2.

[Gomułka Władysław, Zagajenie i przemówienie końcowe]. W: IV Plenum KC PZPR, dnia 20-22 l 1960 r., Warszawa 1960. KiW, s. 735.

[Gomułka Władysław], Zainteresowania młodzieży muszą być zgodne z duchem czasu, i potrzebami kraju, Warszawa 1960, KiW, s. 19, nlb. 1.

GOMUŁKA Władysław, CYRANKIEWICZ Józef, Na zawsze z Macierzą, Warszawa 1960, KiW, s 47, nlb l. ilustr.

GOMUŁKA Władysław, O zadaniach w dziedzinie inwestycji w latach l . 1961-1965. W: V Plenum KC PZPR 21-22 VI 1960. Podstawowe materiały, Warszawa 1960, KiW, s. 131.

GOMUŁKA Władysław, Zagadnienie wojny i pokoju, Warszawa 1960, KiW, s. 31.

GOMUŁKA Władysław. Bieżące problemy rolnictwa, Warszawa 1960, KiW, s. 54.

GOMUŁKA Władysław, XV sesja ONZ. Przemówienia na XV sesji Zgromadzenia Ogólnego. Wywiady. Przemówienie w Sejmie PRL, Warszawa, 1960, KiW, s 129, nlb. 3, tab.

GOMUŁKA Władysław, Przemówienia (1960), Warszawa 1961, KiW, s. 549, nlb 3.

[Gomułka Władysław; Zagajenie, przemówienie końcowe i sprawozdanie z narady Przedstawicieli Partii Komunistycznych i Robotniczych w Moskwie]. W: VII Plenum KC PZPR, Warszawa ,20-21 I 1961, Warszawa 1961, KiW, s. 450.

GOMUŁKA Władysław, Zjednoczonymi silami narodu budujemy socjalistyczną Polskę, Warszawa 1961, KiW. s. 46. nlb. 2.

GOMUŁKA Władysław, IGNAR Stefan, Drogi przyszłości polskiego rolnictwa., Poznań 1961, Wyd. Poznańskie, s. 57, nlb. 3. fot.

GOMUŁKA Władysław, O podstawowych kierunkach dalszego rozwoju działalności rad narodowych. W: VIII Plenum KC PZPR 26-27 VI 1961 r. Podstawowe materiały, Warszawa 1961, KiW, s 85.,

GOMUŁKA Władysław. Przemówienie na centralnych dożynkach w Warszawie, Warszawa 1961, KiW, s. 31, nlb. lilustr.

GOMUŁKA Władysław, Sprawozdanie delegacji PZPR na XXII Zjazd KPZR. W: IX Plenum KC PZPR 21-22 XI 1961 r .. Podstawowe materiały, Warszawa 1961, KiW, s. 168.

GOMUŁKA Władysław, Artykuły i przemówienia. Tom 1 (styczeń 1943 grudzień 1945), Warszawa 1962. KiW. S. 590, nlb. 2.

GOMUŁKA Władysław, Przemówienia (1961), Waszawa 1962, KiW, II. nlb.2.

[Gomułka Władysław, Przemówienia]. W: Wizyta przyjaźni polskiej delegacji partyjno-rządowej w Czechosłowackiej Republice Ludowej, Warszawa 1962, KiW. s. 102. nlb. 2.

GOMUŁK.A Władysław, XX rocznica Polskiej Partii Robotniczej, Warszawa 1962, KiW s. 67.

[Gomułka Władysław, podsumowanie dyskusji]- w: X Plenum KC PZPR 16-18 IV 1962 r. Podstawowe materiały, Warszawa 1962, KiW. s. 580.

GOMUŁKA Władysław, Turoszów – pomnik siły narodu polskiego, Warszawa 1962, KiW, s. 35.

GOMUŁKA Władysław, Przemówienie na centralnych uroczystościach dożynkowych w Warszawie w dniu 9 IX 1962 r., Warszawa 1962, KIW, s. 23, nlb. 1, ilustr.

GOMUŁKA Władysław, LOGA-SOWIŃSKI Ignacy, JĘDRYCHOWSKI Stefan, O sytuacji gospodarczej i zadaniach w 1963 r., Warszawa 1962, Wyd. Związkowe CRZZ, s. 111, nlb, 1.

[Gomułka Władysław, Słowo końcowe]. W: Xl Plenum KC PZPR w dn. 17-18 XII 1962 T. Podstawowe materiały, Warszawa 1963, KiW, s. 517.

GOMUŁKA Władysław, Przemówienia (1962), Warszawa 1963, KiW, s. 355, nlb. 3.

[Gomułka Władysław, Przemówienie końcowe]. W: XII Plenum KC PZPR w dn. 26-27 II 1963 r. Podstawowe materiały, Warszawa 1963, KiW, s.429, nlb. 3.

GOMUŁKA Władysław, Przemówienie na spotkaniu z aktywem warszawskim w dn. 17 IV 1963 r., Warszawa 1963, KiW, s. 43, nlb. 5.

GOMUŁKA Władysław, O aktualnych problemach ideologicznej pracy parą, Warszawa 1963, KiW, s. 76, nlb. 3.

GOMUŁKA Władysław, Bieżące zadania i problemu rolnictwa, Warszawa 1963, KiW, s. 30. nlb. 2, ilustr., portret.

[Gomułka Władysław, Przemówienie końcowe]. W: XIV Plenum KC PZPR dn. 29-30 XI 1963 r. Podstawowe materiały. Warszawa 1963, KiW, s. 163.

GOMUŁKA Władysław, Artykuły przemówienia. Tom 2 (styczeń 1946 kwiecień 1948), Warszawa 1964, KiW,s. 578, rilb. 6.

GOMUŁKA Władysław, Przemówienia (styczeń 1963 – lipiec 1964), Warszawa 1964, KiW, a. 696, nlb. 4.

[Gomułka Władysław, Podsumowanie dyskusji. w: XV Plenum KC PZPR w dn. 13-14 III 1964 T. Podstawowe materiały, Warszawa 1964, KiW, s. 149.

GOMUŁKA W., CHRUSZCZOW N. S., Braterstwo. Jedność. Pokój, Warszawa 1964, KiW, s. ,112, nlb. 4.

[Gomułka Władysław, Przemówienie powitalne, Sprawozdanie KC PZPR I wytyczne rozwoju PRL w l. 1966-1970 i przemówienie końcowe], w: IV Zjazd PZPR. Stenogram, Warszawa 15-20 VI 1964, Warszawa 1964, KiW, s. 988 .

GOMUŁKA Władysław, Przemówienie na Centralnych dożynkach w Warszawie w dniu 6 IX 1964 r., Warszawa 1964, KiW, s. 30, nlb. 2.

Gomułka Władysław, Podsumowanie dyskusji]. W: II Plenum KC PZPR w dniu 20-21 XI 1964 r. Podstawowe materiały, Warszawa 1964, KiW, s. 67.

[Gomułka Władysław, Referat wprowadzający]. W: III Plenum KC PZPR w dn. 16-17 III 1965 r. Podstawowe dokumenty, Warszawa 1965, KiW, s, 109, tab.

GOMUŁKA Władysław, Dwadzieścia lat po wojnie, Warszawa 1965, KiW, l. 46, nlb. 2, fot., portret.

[Gomułka Władysław, Podsumowanie dyskusji] W: IV Plenum KC PZPR w dn. 27-28 VII 1965 r. Podstawowe dokumenty, Warszawa 1965, KiW, s. 198.

GOMUŁKA Władysław, Przemówienie na ogólnopolskich dożynkach w Warszawie w dniu 5 IX 1965 r., Warszawa 1965, KiW, s. 29 nlb. 3 ilustr., portret.

GOMUŁKA Władysław, Zespalamy siły narodu wokół ideałów socjalizmu, wolności i pokoju, Poznań 1966 r. Wyd. Poznańskie, s. 17, nlb. 3, fot.

[Gomułka Władysław, Podsumowanie dyskusji]. W: VI Plenum KC PZPR w dn. 25-26 IV 1966 r. Podstawowe dokumenty, Warszawa 1966, KiW, s. 175.

GOMUŁKA Władysław, [Tysiąc] 1000 lat Polski, Warszawa 1966, KiW, s. 78, nlb. 2, ilustr., portret, mapy.

GOMUŁKA Władysław, Przemówienie na ogólnopolskich dożynkach w Warszawie w dniu 4 IX 1966 r., Warszawa 1966, KiW, s.22, nlb. 2, ilustr., portret.

[Gomułka Władysław, Przemówienie końcowe]. W: VII Plenum KC PZPR w dn. 28-29 X 1966 r., Warszawa 1966, KiW, s. 92.

GOMUŁKA Władysław, O lepsze jutro polskiej wsi, Warszawa 1966, KiW, s. 31, nlb. 1, portret.

GOMUŁKA Władysław, Przemówienia (lipiec 1964 – grudzień 1966), Warszawa 1967, KiW, s. 599, nlb. 5.

GOMUŁKA Władysław, O większą efektywność naszej pracy, Warszawa 1967, KiW, s. 46, portret.

GOMUŁKA Władysław, Znaczenie międzynarodowych układów z CSRS, NRD i Bułgarią oraz konferencji Karlowych Warach. W: VIII Plenum KC PZPR w dn. 16-17 V 1967 r. Podstawowe materiały, Warszawa 1967, KiW, s. 94.

GOMUŁKA Władysław, Przemówienie na VI Kongresie Związków Zawodowych, Warszawa 1967, KiW, s. 31, nlb. 1.

GOMUŁKA Władysław, Dożynki 1967, Warszawa, KiW, s. 29, nlb. 2, ilustr., portret.

[Gomułka Władysław, Podsumowanie dyskusji]. W: XI Plenum KC PZPR, Warszawa dn. 28-29 IX 1967 r. Podstawowe materiały, Warszawa 1967, KiW, s. 156.

[Gomułka Władysław, Podsumowanie dyskusji]. W: X plenum KC PZPR Warszawa dn. 24 XI 1967 r., Warszawa 1967, KiW, s. 58.

GOMUŁKA Władysław, O dalszy rozwój rolnictwa, Poznań 1967, Wyd. Poznańskie, s. 65, nlb. 3, portret, errata.

GOMUŁKA Władysław, Przemówienia (1967), Warszawa 1968, KiW, s. 410, nlb. 2.

GOMUŁKA Władysław, O naszej partii, Warszawa 1968, KiW, s. 705, nlb. 3.

GOMUŁKA Władysław, Z kart naszej historii. Wyd. 1, Warszawa 1968, KiW, s.427, nlb. 1. Wyd. V, Warszawa 1982, KiW, s. 471, nlb. 1.

[Gomułka Władysław, Podsumowanie dyskusji]. W: XI Plenum KC PZPR w dn. 27-28 II 1968 r. Podstawowe materiały, Warszawa 1968, KiW, s. 71.

GOMUŁKA Władysław, Stanowisko partii – zgodne z wolą narodu, Warszawa 1968, KiW, s. 44, nlb. 4.

GOMUŁKA Władysław, Przemówienie na ogólnopolskich dożynkach w Warszawie w dn. 8IX 1968 r., Warszawa 1968, KiW, s. 29, nlb. 1, portret.

[Gomułka Władysław, Przemówienie powitalne. Sprawozdanie KC PZPR oraz zadania w dziedzinie umacniania socjalizmu i dalszego rozwoju PRL. Przemówienie końcowe]. W: V Zjazd PZPR. Stenogram, Warszawa 11-16 XI 1968 r. Warszawa 1968, KiW, s. 1914. nlb. 2.

GOMUŁKA Władysław, Przemówienia (1968), Warszawa 1969, KiW, s. 445, nlb. 3.

[Gomułka Władysław, podsumowanie dyskusji]. W: II Plenum KC PZPR. Warszawa dn. 3-4 IV 1969 r. Podstawowe materiały, Warszawa 1969, KiW, s. 142.

[Gomułka Władysław, Przemówienie na Międzynarodowej Naradzie Partii Komunistycznych i Robotniczych]. W: Międzynarodowa Narada Partii Komunistycznych i Robotniczych, Moskwa, czerwiec 1969. Dokumenty i przemówienia, Warszawa 1969, KiW, s. 938, nlb. 6. [s. 141-160].

GOMUŁKA Władysław, O jedność międzynarodowego ruchu robotniczego. W: III Plenum KC PZPR. Warszawa dn. 25 VI 1969 r. Podstawowe materiały, Warszawa 1969, KiW, s. 59, nlb. 5.

GOMUŁKA Władysław, Przemówienie na ogólnopolskich dożynkach w Warszawie w dniu 7 IX 1969 r., Warszawa 1969, KiW, s. 22, nlb. 2, ilustr., portret.

GOMUŁKA Władysław, Utrwalanie pokoju w Europie wspólnym dążeniem Polski i Bułgarii. W: Nowy etap współpracy między Bułgarią i Polską. Dokumenty i materiały, Warszawa 1970, Wyd. Bułgarskiego Ośrodka Kultury, s. 52, nlb. 2.

GOMUŁKA Władysław, Powrót na ziemie piastowskie największym zwycięstwem Polski, Warszawa 1971, KiW, s. 28. nlb. 4.

[Gomułka Władysław, Podsumowanie dyskusji]. W: V Plenum KC PZPR. Warszawa dn. 19-20 V 1970 r. Podstawowe dokumenty, Warszawa 1970, KiW, s. 82.

GOMUŁKA Władysław, Skrót przemówienia wygłoszonego na VI Plenum KC PZPR w dniu 14 XII 1970 r. na temat układu o podstawach normalizacji stosunków między PRL a NRF, Warszawa 1970, Wydawnictwo KC PZPR, s. 15.

GOMUŁKA Władysław, O problemie niemieckim. Artykuły i przemówienia. Wyd. 4, Warszawa 1983, KiW, s. 469, nlb. 1.

 

Opracowała: JOLANTA MICHASIEWICZ

Ideologia i Polityka 1985, nr 4 /?/

 

 

Ten wpis opublikowano w kategoriach: Narodowy komunizm i nacjonalbolszewizm, OPRACOWANIA z tagami: . Dodaj do zakładek ten link.

Komentowanie wyłączono.