Patriotyczny Front Socjalistyczno-Ludowy: dokumenty

Komunikat o Kongresie Założycielskim PFS-L

Powstaje Patriotyczny Front Socjalistyczno-Ludowy

W dniu 3 kwietnia br. we Wrocławiu odbył się Kongres Założycielski zwołany przez Krajowy Komitet Inicjatywny Patriotycznego Frontu Lewicy Socjalistycznej, który przyjął nazwę Patriotyczny Front Socjalistyczno-Ludowy – otwarte federacyjne stowarzyszenie partii, organizacji społecznych i osób indywidualnych, stawiające sobie za zadanie stworzenie alternatywnej do obecnego układu siły społeczno-politycznej, zdolnej do stworzenia alternatywnego programu i zmianę polityki społeczno-gospodarczej z podporządkowanej interesom międzynarodowego kapitału, na politykę, której kryterium celu będzie interes narodu, a przede wszystkim interes ludzi pracy, dziś poniżonych i sprowadzonych do roli nędzarzy.

W kongresie wzięli udział reprezentanci takich partii politycznych jak Polska Socjalistyczna Partia Robotnicza, Wałbrzyski Ruch Bezrobotnych, Polska Wspólnota Narodowa, Dolnośląskie Stowarzyszenie Obrony Proletariatu, Stowarzyszenie „Biedaszyby”, Stronnictwo Narodowe Organizacja Narodu Polskiego, Partia Nowej Lewicy Polskiej oraz zaproszeni goście.

Kongres wysłuchał referatów członków prezydium Krajowego Komitetu Inicjatywnego kol. Bogdana Radomskiego – przewodniczącego KC PSPR, kol. Bolesława Tejkowskiego – przewodniczącego PWN oraz kol. Romana Mazurkiewicza – zastępcy przewodniczącego KC PSPR. Po dyskusji Kongres przyjął podstawowe dokumenty: Deklarację Ideowo-Programową PFS-L, Statut PFS-L, Kodeks Moralno-Polityczny PFS-L, Kryteria lewicowości, Oblicze ideowo-moralne człowieka lewicy, Zasady partnerskiej współpracy uczestników PFSL, Uchwałę o powołaniu PWS-L oraz szereg odezw.

Kongres wybrał władze PFS-L: Komitet Krajowy, Krajową Komisję Statutowo-Rewizyjną i Krajowy Sąd Koleżeński. Przewodniczącym Komitetu Krajowego został wybrany kol. Bogdan Radomski (PSPR), zastępcą przewodniczącego został kol. Bolesław Tejkowski (PWN), sekretarzem generalnym – Gracjan Cimek (PNLP), skarbnikiem – kol. Włodzimierz Budzyń (DSOP) i sekretarzem kol. Anna Łysenko (DSOP). Przewodniczącym Krajowej Komisji Statutowo-Rewizyjnej został kol. Tadeusz Głąbski (PWN) a przewodniczącym Krajowego Sądu Koleżeńskiego został wybrany kol. Franciszek Ślęzak (PSPR).

Na zakończenie obrad delegacja Kongresu złożyła kwiaty na grobach żołnierzy radzieckich – wyzwolicieli Wrocławia.

Publikujemy kolejne dokumenty Patriotycznego Frontu Socjalistyczno Ludowego:

Uchwała o powołaniu Patriotycznego Frontu Socjalistyczno-Ludowego

My uczestnicy Kongresu Założycielskiego Patriotycznego Frontu Socjalistyczno-Ludowego, zebrani w dniu 3 kwietnia 2005 we Wrocławiu, na wniosek Komitetu Inicjatywnego PFLS powołanego przez Krajowe Forum Partii i Organizacji Lewicowych w dniu 14 grudnia 2003 we Wrocławiu postanawiamy powołać Stowarzyszenie pod nazwą:

Patriotyczny Front Socjalistyczno-Ludowy

I. Powołanie do życia Patriotycznego Frontu Socjalistyczno-Ludowego ma na celu:

  1. Stworzenie siły społeczno-politycznej, która będzie alternatywą w stosunku do obecnego systemu społeczno-ekonomicznego w naszym kraju.
  2. Współdziałanie w obronie ludzi pracy, ich żywotnych praw i interesów politycznych i ekonomiczno-socjalnych.
  3. Współdziałanie w organizowaniu strajków, manifestacji i w innych formach społecznego protestu przewidzianych w konstytucji, przeciwko pogłębiającej się niesprawiedliwości społecznej i obniżaniu poziomu życia społeczeństwa polskiego.
  4. Współdziałanie w kampaniach wyborczych, prezydenckich, parlamentarnych, samorządowych wszystkich szczebli oraz w opracowaniu wspólnych list i programów wyborczych.
  5. Zajmowanie wspólnego stanowiska w istotnych strawach polityki krajowej i zagranicznej.

II. Sygnatariuszami Patriotycznego Frontu Socjalistyczno-Ludowego są te organizacje oraz osoby fizyczne, które podpisały Deklarację akcesyjną.

III. Sygnatariusze, zachowują swoją tożsamość statutową, programową i organizacyjną oraz przestrzegać będą zasady nieingerencji w wewnętrzne sprawy pantera.

IV. Sprawy sporne będą rozstrzygane na posiedzeniach plenarnych organów PFS-L. W sprawach o charakterze proceduralnym i administracyjnym decyzje będą podejmowane większością głosów, natomiast o charakterze polityczno-programowym wymagać będą konsensusu.

V. Brak jedności w sprawach polityczno-programowych może oznaczać, że sygnatariusz nie godzący się ze stanowiskiem większości może:
a) zgłosić swoje votum separatum,
b) zawiesić swoje członkostwo w PFS-L;
c) wystąpić z PFS-L z zachowaniem 3 miesięcznego wymówienia, bądź ze skutkiem natychmiastowym.

VI. Patriotyczny Front Socjalistyczno-Ludowy ma charakter otwarty i przystąpić do niego może każda partia i organizacja społeczna oraz osoba fizyczna, która uznaje jego cele i założenia programowe.

Wrocław, dnia 3 kwietnia 2005 r. Kongres Założycielski Patriotycznego Frontu Socjalistyczno-Ludowego

Załącznik do Uchwały Kongresu Założycielskiego o powołaniu PFS-L

Zasady partnerskiej współpracy członków PFS-L

  1. Każda z układających się stron zachowuje swoją odrębność organizacyjną, statutową, ideową i programową.
  2. Strony zobowiązują się w swojej propagandzie, retoryce słownej i publicystycznej nie atakować żadnego z partnerów, jego podstaw ideologicznych, przeszłej działalności, systemu wartości i postaci będących w panteonie jego tradycji historycznych.
  3. Strony zobowiązują się koncentrować swoją uwagę na warunkach związanych z okresem transformacji ustrojowej, jej efektów i czynników, które ją bezpośrednio spowodowały.
  4. Strony dołożą wszelkich starań, aby wizerunek PFS-L, jak i każdej ze stron nie dawał powodów do łatwego zaszufladkowania organizacji, jak i całego ruchu do kategorii, które utrudniały by dialog społeczny ze środowiskami, dawały pretekst do zepchnięcia całego ruchu na margines sceny politycznej i społecznej.
  5. Należy unikać na forum PFS-L wszelkich sporów historycznych, które podzieliłyby go na zwalczające się frakcje, niezdolne do jakiegokolwiek pozytywnego działania.

Osią wszelkich dyskusji powinna być współczesna sytuacja społeczno-ekonomiczna kraju, ocena polityki gospodarczej, społecznej i zagranicznej prowadzonej przez rządy III RP, położenie ludzi pracy, ocena współczesnego układu sił klasowych, społecznych i politycznych, strategia i taktyka działań ruchu, pozytywne propozycje odnośnie do celów etapowych, form i metod działania.

Wrocław, dnia 3 kwietnia 2005 r. Kongres Założycielski PFS-L

Aneks do Deklaracji Ideowo-Programowej Patriotycznego Frontu Socjalistyczno-Ludowego

Kryteria lewicowości oraz kierunki działania polskiej lewicy społecznej

1) Podstawowym wyznacznikiem lewicy jest dążenie do zbudowania systemu sprawiedliwości społecznej, w którym wytworzone wartości służą całemu społeczeństwu, a nie są zawłaszczane przez wąską grupę posiadaczy kapitału. Takiego systemu, w którym ludzie pracy miast i wsi, twórcy dóbr materialnych i kulturalnych, staną się suwerenem określającym bieg historii.

2) Lewica dąży do dokonania zmian w kierunku postępu społecznego i ekonomicznego, nie godząc się z zastanymi lub przywracanymi wstecznymi formami życia opartymi na niesprawiedliwości i wyzysku, pogłębiającej się przepaści miedzy biegunami biedy i bogactwa, panowania kapitału nad pracą.

3) W aktualnych warunkach lewica walczy konsekwentnie o długotrwałe, dalekosiężne, a także doraźne interesy ludzi pracy: robotników, rolników, inteligencji, pracowników sfery budżetowej, rzemieślników, drobnych kupców.

Lewica akceptuje zasady wielosektorowości gospodarki i różnorodnej formy własności, tj. państwowej, komunalnej, spółdzielczej i prywatnej przy dominacji gospodarki uspołecznionej.

4) Lewica walczy o zachowanie oraz przywrócenie i zagwarantowanie praw socjalnych nabytych i wypracowanych przez 3 pokolenia Polaków w latach 1944-89, takich jak prawo do pracy, do bezpłatnej ochrony zdrowia, do bezpłatnej nauki we wszystkich typach szkół, do możliwości powszechnego korzystania z dóbr kultury oraz z placówek wypoczynkowych i sportowych.

5) Lewica dąży do zapewnienia równego startu młodzieży do zdobycia wykształcenia, pracy i mieszkania, a weteranom pracy – zapewnienia warunków godnej starości.

Za pilne zadanie przyjmuje przywrócenie emerytom należnych im świadczeń i uprawnień odebranych w trakcie kolejnych etapów tzw. transformacji.

6) Lewica postuluje zapewnienie równego statusu kobiet i mężczyzn w życiu rodzinnym i społecznym poprzez stworzenie równych szans kształcenia, zatrudnienia, awansu zawodowego i kulturowego oraz znaczącego udziału kobiet we wszystkich szczeblach władzy politycznej i samorządowej.

Domaga się zagwarantowania kobietom prawa do ochrony zdrowia prokreacyjnego i swobodnego decydowania o swym macierzyństwie.

7) Lewica dąży do wprowadzenia i przestrzegania zasady rzeczywistego rozdziału państwa od związków wyznaniowych, neutralności światopoglądowej państwa, świeckiego charakteru szkół publicznych oraz instytucji państwowych.
Nie zgadza się na eliminowanie z programów nauczania postępowych tradycji i podporządkowania ich doktrynom religijnym.

8) Lewica stoi na stanowisku, że w interesie narodowym Polski leży utrzymywanie dobrych stosunków ze wszystkimi państwami, szczególnie z sąsiadami. Oparta na wzajemnych korzyściach, równoprawna współpraca gospodarcza, wymiana handlowa, kooperacja produkcyjna, kontakty kulturalne i naukowe, powinny służyć rozwojowi gospodarczemu, kulturowemu i cywilizacyjnemu Polski i poprawie warunków życia jej obywateli.

9) Lewica polska, stojąc na gruncie przestrzegania praw człowieka, kategorycznie sprzeciwia się dokonywaniu pod tym hasłem zbrojnych napaści na suwerenne państwa, z łamaniem prawa międzynarodowego i pomijaniem międzynarodowych instytucji ustanowionych na straży tego prawa.

10) Lewica polska przeciwstawia się jednostronnemu i tendencyjnemu przedstawianiu wydarzeń z najnowszej historii, negowania i deprecjonowania niepodważalnych zdobyczy i osiągnięć okresu Polski Ludowej, bezmyślnemu i barbarzyńskiemu niszczeniu pomników i symboli oraz wymazywaniu nazw ulic, placów i innych miejsc pamięci o historycznym znaczeniu.

Wrocław, dnia 3 kwietnia 2005 r. Kongres Założycielski PFS-L

Aneks do Kodeksu Moralno-Politycznego Patriotycznego Frontu Socjalistyczno-Ludowego

Co to znaczy być człowiekiem lewicy?

Wśród celów i zadań stawianych sobie przez Patriotyczny Front Lewicy Socjalistycznej poczesne miejsce zajmuje walka o ideowo-moralne odrodzenie szeroko rozumianej, polskiej lewicy społecznej, szczególnie odwołującej się do wartości socjalizmu. Dlatego też w pracy polityczno-wychowawczej naszych partii i organizacji, a także wśród związanych z nimi środowisk, należy położyć nacisk na kształtowanie i propagowanie osobowości uczestnika naszego Frontu jako człowieka o zimnej głowie, gorącym sercu i czystych rękach.

Co winniśmy rozumieć pod wymienionymi cechami?

Zimna głowa – to odpowiedzialność i polityczny realizm. To umiejętność chodzenia po ziemi. To uwzględnianie w swej społeczno-politycznej działalności aktualnej i perspektywicznej sytuacji kraju, to umiejętność zastosowania dialektycznej analizy owej sytuacji i wyciągania z niej właściwych, praktycznych wniosków. Człowiek lewicy socjalistycznej nie może żyć w świecie iluzji i opierać się na przesłankach woluntarystycznych. Musi trzeźwo oceniać układ sił, kierunki rozwoju wydarzeń i nie tracąc z pola widzenia ideowych pryncypiów, winien stosować taktykę elastyczną, bez dogmatycznych schematów. Musi wystrzegać się wszelkiego politycznego awanturnictwa.

Gorące serce – to ideowa żarliwość, gotowość do ofiar i poświęcenia dla Sprawy. To szczery patriotyzm wyrażający się rzetelnym wypełnianiem obywatelskich powinności wobec własnego kraju, wiernością najlepszym tradycjom historycznym i kulturalnym, obroną godności i dobrego imienia własnego narodu. To z patriotyzmem związany internacjonalizm, rozumiany jako szacunek dla innych narodów z ich cywilizacyjnym i kulturowym dorobkiem oraz utrzymywanie i pielęgnowanie klasowej więzi i solidarności z siłami postępu walczącymi o sprawiedliwość społeczną i wyzwolenie narodowe i społeczne – we wszystkich zakątkach świata.

To także odwaga bronienia swych przekonań publicznie i prywatnie, słowem i czynem.

Czyste ręce – to uczciwość i prawość. To bezkompromisowość w zwalczaniu wszelkiego złodziejstwa, pasożytnictwa, karierowiczostwa, dwulicowości itp.

Człowiek lewicy – to człowiek przodujący w pracy, aktywny społecznie, wrażliwy na ludzką krzywdę, życzliwy dla ludzi, to człowiek cieszący się autentycznym szacunkiem i autorytetem w swoim środowisku, chociaż może nie przez wszystkich lubiany.

Kształtowanie i nieustanne pielęgnowanie wymienionych cech osobowości winno być przedmiotem troski i stałym zadaniem każdego gremium wchodzącego w skład Patriotycznego Frontu Socjalistyczno-Ludowego, wymogiem stawianym przez każdego z nas sobie samemu i innym współtowarzyszom. Uznajemy to jako jeden z podstawowych warunków osiągnięcia ideowo- moralnego odrodzenia polskiej lewicy, a w konsekwencji – wygrania walki o Polskę i o jej socjalistyczną przyszłość.

Wrocław, dnia 3 kwietnia 2005 r. Kongres Założycielski PFS-L

http://www.pspr.republika.pl/glos/gr3.html

Ten wpis opublikowano w kategoriach: Lewicowy nacjonalizm, ŹRÓDŁA z tagami: . Dodaj do zakładek ten link.

Komentowanie wyłączono.