Dlaczego jesteśmy przeciwko Unii Europejskiej?

 

Integracja Polski z Unią Europejską prowadzi i prowadzić będzie w przyszłości do szeregu negatywnych następstw w wielu dziedzinach życia. Unia Europejska to w praktyce:

 

· Rolnictwo

1. Zamiana rodzinnych gospodarstw rolnych w wielkie farmy nastawione głównie na eksport taniej żywności (jak w przypadku krajów Trzeciego Świata)

2. Obniżenie  jakości produktów rolnych (liczyć się będzie ilość, nie jakość), czyli pogorszenie zdrowia konsumentów

3. Dominacja kilku gatunków upraw, na które będzie zapotrzebowanie za granicą  i wyeliminowanie innych rodzajów roślin uprawnych

4. Zatrucie i wyjałowienie gleby na skutek stosowania ogromnych ilości nawozów sztucznych i ciężkiego sprzętu (ogromne uprawy wymagają stosowania dużych ilości chemii, bo są podatne na atak chorób i szkodników)

5. Bezrobocie na skutek zastąpienia pracy ludzkiej maszynami i w wyniku wchłonięcia małych gospodarstw przez wielkie (oznacza to, że wielu mieszkańców wsi będzie z niej musiało wyemigrować w poszukiwaniu pracy do miast, gdzie nie ma dla nich pracy, mieszkań itp.)

6. Pozbawienie własności wielu osób – większość rolników będzie musiała sprzedać swoje gospodarstwa (niewielkie) albo brać kredyty na zakup ziemi i uzależnić się od banków. W dodatku większość zysków z produkcji rolnej nie zostanie na wsi, lecz trafi do kieszeni właścicieli wielkich koncernów przetwórczych i dystrybucyjnych. Zamiast właścicielem polski rolnik będzie pracownikiem najemnym.

· Ochrona środowiska

1. Marnotrawstwo surowców naturalnych przeznaczanych na wytwarzanie zbędnych dóbr i usług (reklama, opakowania jednorazowe, promowanie konsumpcji jako najważniejszej wartości itp.)

2. Niszczenie obszarów naturalnej przyrody poprzez  inwestycje komercyjne (eksploatacja surowców, turystyka, rekreacja itp.)

3. Wprowadzanie szkodliwych dla środowiska i ludzi rozwiązań gospodarczych, korzystnych dla wielkiego biznesu (autostrady, wycinanie lasów dla potrzeb przemysłu, regulacje rzek, wielkoareałowe rolnictwo itp.)

4. Zamiana autentycznej ochrony środowiska na sezonową modę mającą pomóc wielkim firmom sprzedawać swoje produkty jako „ekologiczne”

· Kultura

1. Dominacja prymitywnej kultury masowej przekazującej bezwartościowe treści, często prowadzące do powstania zjawisk szkodliwych społecznie

2. Niszczenie i spychanie na margines kultury narodowej i regionalnych i lokalnych wartości kulturowych

3. Uniformizacja kulturowa, tj. zastępowanie kulturowej różnorodności jedną, powszechną wersją pop-kultury

· Gospodarka i ekonomia

1. Całkowite podporządkowanie narodowej, regionalnej i lokalnej gospodarki wielkim, zagranicznym koncernom, bankom i instytucjom finansowym

2. Zniszczenie ekonomicznej niezależności państwa, społeczności lokalnych i większości obywateli, doprowadzenie do „finansowego niewolnictwa” Polski

3. Upadek wielu rodzimych firm i całych branż przemysłu lub ich wchłonięcie przez wielkie firmy z zagranicy

4. Zamiana Polski w zaplecze surowcowe i eksportera tanich dóbr nieprzetworzonych (surowce naturalne, płody rolne) oraz wymuszenie na nas (poprzez zniszczenie rodzimej myśli technicznej i organizacji) kupowania drogich dóbr wysokiej jakości, co oznacza wywóz z kraju większości zasobów finansowych i jego gospodarcze zacofanie

5. Podporządkowanie wszelkich dziedzin życia ludzkiego wymogom ekonomii i lekceważenie innych wartości niż „wzrost gospodarczy” (gospodarka jako najwyższa wartość, której rozwojowi można poświęcać wszystko inne)

6. Dominacja tzw. neoliberalizmu, który prowadzi do zubożenia szerokich rzesz ludności i polaryzacji społeczeństwa na bardzo biednych i bardzo bogatych (koncentracja własności i dochodów w rękach niewielkiej garstki osób i brak mechanizmów skłaniających ich do odpowiedzialności za dobro ogólnospołeczne)

7. Pozbawienie szerokich warstw społecznych dostępu do przyzwoitej jakości usług w dziedzinie oświaty, opieki zdrowotnej, mieszkalnictwa, ochrony prawnej itp.

8. Stale rosnące bezrobocie i obniżanie dochodów oraz pogorszenie warunków pracy i brak perspektyw dla ludzi młodych

 · Życie społeczne

1. Rozwój patologii społecznych (przestępczość, narkomania, przemoc, choroby psychiczne itp.)

2. Rozkład tradycyjnych instytucji i wartości (życie rodzinne, sąsiedzkie, społeczności lokalnych) oraz zdolności społeczeństwa do samoorganizacji, solidarności i wspólnotowości

3. Zanik wartości duchowych eliminowanych przez materializm, konsumpcjonizm i hedonizm

· Polityka

1. Brak wpływu obywateli na decyzje dotyczące ich życia

2. Skupienie władzy w rękach samowolnych elit nie poddawanych żadnej kontroli

3. Brak suwerenności, niezależności i podmiotowości – zarówno Polska jako kraj, jak i jej obywatele będą marionetką w rękach scentralizowanych i nie znających naszych problemów struktur decyzyjnych

Jesteśmy przeciwko integracji europejskiej, gdyż prowadzi do negatywnych następstw. Pomysł zjednoczenia Europy jest jednym z elementów procesu globalizacji, czyli podporządkowania ludzi, środowiska naturalnego, kultury i gospodarki interesom wielkiego międzynarodowego biznesu. Nie potrzebujemy takiej Zjednoczonej Europy! Cena za integrację jest zbyt wysoka, a korzyści dla większości ludzi żadne. Przykład Norwegii pokazuje, że istnieje alternatywa dla integracji europejskiej – jest nią niezależność, samodzielność i rozwój w oparciu o własne zasoby i doświadczenia. W krajach członkowskich Unii Europejskiej badania opinii publicznej wykazują, że obywatele tych krajów są w większości niezadowoleni z przystąpienia do Unii, a jakość życia po wstąpieniu do UE się pogorszyła. Jesteśmy przeciwko Europie bezrobocia, nędzy, niszczenia środowiska. Jesteśmy przeciwko Europie zdominowanej przez wielkie koncerny i scentralizowaną władzę. Jesteśmy za Europą samodzielnych i niezależnych państw, które współpracują ze sobą na zasadach dobrowolności i równości. Jesteśmy za Europą wolnych obywateli, samorządnych społeczności i samowystarczalnych regionów. Przyłącz się do nas! Razem powiedzmy „nie” dla Unii Europejskiej.

 

Dlaczego nie lubimy Unii Europejskiej. Stanowisko środowisk antysystemowych wobec integracji z Unią Europejską, Mielec 2002

Ten wpis opublikowano w kategoriach: Eurokrytycyzm, ŹRÓDŁA z tagami: . Dodaj do zakładek ten link.

Komentowanie wyłączono.