MOUVEMENT DES CITOYENS

Francuska socjalistyczna partia eurosceptyczna:

RUCH OBYWATELSKI

 

Nasz Ruch jest młodą formacją, która łączy w sobie rozmaite opcje, poglądy i doświadczenia. Stworzony w 1992 roku z powodu podwójnego rozczarowania: nowym porządkiem świata, jaki przedstawił się nam przy okazji wojny w Zatoce Perskiej i konstruowaniem Europy w myśl traktatu z Maastricht.

 Ma on ambicje odbudować lewicę republikańską. Chce zaoferować perspektywy tym, których załamuje bezrobocie, niesprawiedliwość społeczna, brak faktycznej równości, tym którzy nie zgadzają się na znaczne wpływy, jakie w państwie ma establishment konserwatystów, finansistów i politykierów.

 To główny sens naszego udziału w rządzie lewicy – być swego rodzaju republikańską busolą, która przyczyni się do ponownego ustawienie obywatela w centrum życia i decyzji politycznych. Takie są nasze ambicje. Lud jest jedynym źródłem sprawiedliwości.

 Czytając poniższy tekst poznacie nasze przemyślenia, nasz punkt widzenia, naszą organizację. Chcemy się tym samym zwrócić na zewnątrz, do was, obywatele! I z drugiej strony wy też nie wahajcie się dać znać o waszych spostrzeżeniach.

 

Deklaracja założycielska

Ruch Obywatelski, wedle tradycji Deklaracji Praw Człowieka  Obywatela z 1789 roku i preambuły do Konstytucji z 1946 roku stawia sobie za zadanie wypełnianie obowiązków republikańskich w każdej dziedzinie.

Stwierdzamy, że nie ma wolnych obywateli dopóki nie będzie jednoznacznie zagwarantowanych wolności publicznych, powszechnego dostępu do kultury i możności korzystania z praw ekonomicznych i społecznych, takich jak praca, mieszkanie, przyzwoity dochód, dostęp do opieki medycznej..

Sięgając do dorobku Rewolucji Francuskiej i ruchu socjalistycznego, Ruch Obywatelski nie uważa kapitalizmu za ostateczny punkt w rozwoju. Działa na rzecz ciągłych przemian, dążących do zbudowania społeczeństwa opartego na wartościach republikańskich: wolności, świeckości, równości praw i szans, sprawiedliwości i braterstwie. Zwalcza przeszkody w postaci między innymi dyskryminacji – nieważne czy opartej na nienawiści rasowej, czy też seksizmie, czy niechęci wynikającej z innych przekonań lub różnic majątkowych.

Twierdzimy też, że nie może istnieć wolny obywatel w państwie zniewolonym, ani że nie może istnieć kraj wolny w świecie nierozwiniętym i wydanym na pastwę niesprawiedliwości. Ruch jest związany z niepodległością narodu, demokracją i oporem przeciw hegemonii liberałów i rekinów finansowych. Świecki naród obywateli nie przyjmuje podziałów rasowych, kulturowych i religijnych. Wręcz odwrotnie – łączy wolnych obywateli w jedno, nie we wspólnoty. Stanowi najlepszy z możliwych fundament do budowy współpracy i porozumienia na skale europejską i światową.

Najważniejszym z naszych dążeń jest chęć zapewnienia pracy i sprawiedliwości społecznej. Zamierzamy w tym celu zjednoczyć wszelkie środki opierając się przede wszystkim na interesie publicznym, trosce o środowisko, zaczynając od demokratycznych wyborów w kraju. Chcemy by opinia publiczna liczyła się przy rozpatrywaniu spraw związanych z przedsiębiorstwem, takich jak wysokość wypłat, warunki pracy, polityka przedsiębiorstwa.

Ruch Obywatelski jest za budowaniem Europy jako konfederacji, otwartej na wschód i solidarność z południem, szanującej narody, które się miałyby na nią składać. Popieramy prawo narodów do samostanowienia. Chcemy zwalczać niesprawiedliwe wymagania świata liberalnego, które są przeciwne ludzkim potrzebom i wydają się być niebezpieczne dla przyszłych pokoleń.

Ruch Obywatelski związany z wolnością sumienia i laicyzacją państwa ma łączyć bez rozróżniania przekonań czy wiary wszystkich tych, którzy chcieliby przyłączyć się do tej akcji i odnajdują się w założeniach. Wobec katastrofalnych skutków liberalnej polityki zarówno prawicy jak i lewicy, zamierzamy zebrać wszystkich tych, którzy chcieliby przeobrazić lewicę francuską i dokonać republikańskich obowiązków rozwiązując najbardziej palące problemy związane z zatrudnieniem, demokracją, pokojem.

 

Jak narodził się Ruch Obywatelski?

Ruch Obywatelski jest stosunkowo młodą partią polityczną. Większość członków, wbrew powszechnym opiniom, nie pochodzi wcale z partii socjalistycznej, lecz z różnych środowisk lewicowych lub sympatyzujących z syndykalizmem. Wielu z nich nigdy wcześniej nie należało do żadnej organizacji politycznej. Założyciele RO: Jean-Pierre Chevenement, Didier Motchane, Max Gallo i Geroges Sarre pochodzą w większości z Ośrodka Badań i Edukacji Socjalistycznej (w skrócie CERES od francuskiego le Centre d’Etudes, de Recherches et d’Education Socialiste).

Stworzony zaraz po wojnie w Algierii w 1966 roku, CERES przyjął nazwę „Socjalizm i Republika” w 1985. CERES nie był typowym lewym skrzydłem partii socjaldemokratycznej jakie istniały w tym czasie w innych krajach europejskich.

CERES, który działał niezależnie i w sposób zauważalny, utworzył oś ideologiczną partii socjalistycznej. Została ona sformowana na dwóch podstawowych założeniach:

1) logika kapitalistyczna, odpowiedzialna za niesprawiedliwość i za brak równości między obywatelami, powinna zostać zweryfikowana lub porzucona,

2) lewica podzielona na część socjalistyczną i komunistyczną powinna się zjednoczyć.

CERES odegrał decydującą rolę na Kongresie w Epinay w 1971 roku. Mimo niewielkiej ilości głosów (8,5%) udało mu się przekonać większość i postawić Francois’a Mitteranda na czele partii socjalistycznej. Poza tym wywołał burzliwą dyskusję na temat najważniejszych celów partii socjalistycznej.

Po przejęciu władzy przez lewicę w 1981 pojawiły się następujące trzy rozbieżności pomiędzy CERES a partią socjalistyczną kierowaną przez Mitteranda:

1) CERES odrzuca wszelkie odchylenia liberalne, które uwidoczniły się około 1983. W marcu tego roku Jean-Pierre Chevenement, wtedy minister stanu, minister rozwoju i przemysłu podaje się do dymisji.

2) CERES odrzuca pretekst stosowany przez socjalistów po to, by ukryć swoje dążenia do liberalizacji: Europa liberalna, to integracja europejska, jaka była popierana przez Mitteranda.

Oczywiście CERES był za integracją europejską ale nie w takim kształcie, jaki był mu narzucany. Te różnice uwidoczniły się bardzo w chwili podpisywania traktatu z Maastricht a potem podczas referendum w sprawie jego ratyfikacji.

3) Trzecia rozbieżność – decydująca – ujawniła się poprzez konsekwencje niektórych postanowień ekonomicznych i dotyczących Europy. Podporządkowanie Europy USA było jedną z przyczyn kryzysu i wojny w Zatoce w latach 1990-91, który spowodował w końcu podanie się Jean-Pierre Chevenement’a (wtedy ministra obrony) do dymisji. Stało się to w styczniu 1991.

 

Kiedy narodził się Ruch Obywatelski?

 W 1985 roku CERES przyjmuje nazwę „Socjalizm i Republika”. Kierownicy Centrum przewidują, że nie uda się przywrócić dawnego sensu Republiki i jej wartości, że socjaliści nie różnią się już właściwie od liberałów. Jaures powiedział: „socjalizm, to ostateczna konsekwencja Republiki”.

 Ruch Obywatelski formuje się w 1992 roku, ale oficjalnie debiutuje na scenie politycznej dopiero rok później na kongresie w Saint-Egreve, już po wyborach do parlamentu. Deklaracja założycielska z Saint-Egreve jest zatytułowany: „Inna polityka”, i pozostaje do dziś odzwierciedleniem postawy Ruchu Obywatelskiego. Według niego sformowano podstawę programu politycznego RO na wybory parlamentarne, które odbyły się w 1997 roku.

 

Czy można umieścić Ruch Obywatelski pomiędzy PC i PS?

Ruch Obywatelski sprecyzował już swoje postawy co do polityki nie tylko socjalnej. Te postawy czasem idą w parze, a czasem zupełnie nie zgadzają się z prezentowanymi zarówno przez PC (Partię Komunistyczną – fr. Parti Communiste) jak i PS (Socjalistyczną – fr. Parti Socialiste). Wspólne z PC krytyczne spojrzenie na sposób w jaki chce się budować wspólnotę europejską pozwoliło na wystawienie razem kandydatów w ostatnich wyborach parlamentarnych.

 

Podstawowe założenia RO

Ruch Obywatelski uważa, że kwestii socjalnych nie da się tak po prostu oddzielić od zagadnień związanych z narodem. Naród nie może zostać wydany na pastwę nacjonalizmu prezentowanego przez prawicę, a tym bardziej na patologie prezentowane przez prawicę skrajną. To właśnie naród stanowi główną przestrzeń dla rozwoju demokracji. Z pewnością istnieją też inne przestrzenie: społeczności lokalne, regiony, departamenty lub Unia Europejska. Ale jedyną przestrzenią dla pełnego porozumienia bezpośrednio między obywatelami (nie między funkcjonariuszami, specjalistami, itp.) jest właśnie wspólnota narodowa. Z tego powodu właśnie naród ma być według nas wyznacznikiem prowadzonej polityki socjalnej.

 Dzisiejsza polityka integracji europejskiej zmierza wyraźnie do oddzielenia narodu od regionów. Stąd wyłaniają się dwie postawy, które sformowały się już we wspólnej Europejskiej przeszłości:

 1) rozwijać demokrację społeczną, a nie socjaldemokrację.

Odwrotnie niż to praktykuje się w USA, gdzie właściwie rządzą dwie identyczne partie, demokracja społeczna powinna mieć możliwość działania we wszystkich dziedzinach życia politycznego, ekonomii i sferze socjalnej.

 2) budować nowy porządek świata na szeroko zakrojonej współpracy pomiędzy narodami, a nie na hegemonii mocarstw.

 Republikańska koncepcja władzy nadal pozostaje aktualna i lewica ma obowiązek ją podtrzymywać.

 

Ważniejsze wydarzenia:

1956 założenie CERES przez Jean-Pierre Chevenement’a

1968 strajk robotników i studentów w maju

1972 „Wspólny Program” lewicy

1981 zwycięstwo lewicy w wyborach

1983 odchylenie liberalne w linii partii są powodem dymisji Jean-Pierre Chevenement’a

1985 powstaje „Socjalizm i Republika”

1991 wojna w Zatoce, dymisja J-P Chevenementa ze stanowiska ministra obrony

1992 49% głosuje przeciw ratyfikacji traktatu z Maastricht. Założenie RO przez J.-P. Chevenement’a i Maxa Gallo (30 sierpnia)

1993 kongres założycielski w St-Egreve (grudzień)

1994 kongres w Belfort

1996 kongres w St-Nazaire

1997 zwycięstwo lewicy w wyborach parlamentarnych

 

ADRES:

9 rue du Faubourg Poissonniere

75009 Paris

telefon: 01 44 83 83 00

fax: 01 44 83 83 20

 

chevenem.html

 

 

Ten wpis opublikowano w kategoriach: Niepodległościowy socjalizm, ŹRÓDŁA z tagami: . Dodaj do zakładek ten link.

Komentowanie wyłączono.