Hofgeismar Kreis

 

Manifest grupy młodych członków SPD utworzonej w 1992 r. przez Saschę Junga z Lipska, nawiązującej do tradycji ruchu istniejącego w Republice Weimarskiej.

01. Koło   hofgeismarskie  jest  szkołą  myślenia  i  kołem  dyskusyjnym  młodych  socjalistów  niemieckich. Powołuje  się  ono  na  tradycję  koła  o  tej  samej  nazwie, istniejącego  w  ramach  socjaldemokracji  za  czasów  republiki  weimarskiej. Wyznajemy  ideę  socjalnej  demokracji  bądź  też  demokratycznego  socjalizmu. Koło  hofgeismarskie  jest  otwarte  dla  wszystkich  zainteresowanych, w  szczególności  dla  osób  przyuczających  się  do  zawodu, jak  i  dla  uczniów  oraz  studentów, w  równej  mierze. Urzeczywistnia  ono  ich  solidarną  współpracę  i  postuluje  praktyczne  otwarcie  Socjaldemokratycznej  Partii  Niemiec (SPD)  i  związków  zawodowych  dla  wszystkich  warstw  społecznych, w  szczególności  na  młodocianych[1].

 02. Socjalizm, demokracja  i  naród  nie  dadzą  się  dla  nas  od  siebie  oddzielić. Są  one  dla  nas  spełnieniem  „moralnej  idei  stanu  robotniczego”, którą  Ferdynand  Lassalle  w  godzinie  narodzin  socjaldemokracji  zdefiniował  w  „programie  robotniczym”, jako  „solidarność  interesów  w  etycznie  uporządkowanej  wspólnocie”, jako „wspólność  i  wzajemność  w  rozwoju, wykraczającą  poza  wolną  działalność  indywidualnych  sił”.

 03. Koło  Hofgeismarskie  stawia   sobie  za  cel, w  czasach  wzrastającej  ogólnospołecznej  dezorientacji, upadku  wartości  i  zatraty  realistycznych  wizji  przyszłości, wypracowywanie  i  wnoszenie  do  polityki  socjaldemokratycznej  lewicowo-patriotycznych  alternatyw  politycznych, ekonomicznych  i  kulturalnych. Domagamy  się  przez  SPD  i  związki  zawodowe  partii  konstruktywnie lewicowo-narodowej  i  ogólnoniemieckiej, która  jest  warunkiem, żeby  przezwyciężyć  wewnętrzny  podział  Niemiec  i  umożliwić  wspólną  tożsamość  wszystkich  Niemców  w  naszej  ojczyźnie.

 04. Naszych  korzeni  dopatrujemy  się  w  niemieckich  ruchach  wolnościowych  19  i  20  wieku. Do  naszych  wzorów  należą  między  innymi  socjaldemokraci  Theodor  Haubach, Hermann  Heller, Julius  Leber  oraz  Kurt  Schuhmacher. Walczyli  oni  o  solidarne  i  wolne  Niemcy. Wielu  z  nich  poległo  w  walce  przeciwko  tyranii  nazistowskiej. Dalej powołujemy  się  na  Willy  Brandta  i  Helmuta  Schmidta, którzy  w  różny  sposób  reprezentują  socjalpatriotyczne  korzenie  SPD. W  ogólnoniemieckiej  polityce  Adenauera, która  była  zdecydowanie  zwalczana  przez  Kurta  Schuhmachera, widzimy  jedną  z  przyczyn  nieszczęsnego  podziału  naszego  narodu  i  z  niego  kryzysu  gospodarczego, kulturalnego  i  politycznego.

 05. Tylko  naród, jako  najwyższa  forma  współżycia  ludzi, jest  w  stanie  wydać, zachować  i  udoskonalać  państwo  socjalne. Koło  hofgeismarskie  stara  się  przez  polityczną  dyskusję  osiągnąć  zrozumienie  większej  odpowiedzialności  jednostki  za  wspólnotę. Nawołuje  ono  do  zwiększenia  inicjatywy  własnej  w  sprawach  społecznych  i  ekonomicznych  oraz  podkreśla  potrzebę  silnego  państwa  socjalnego, które  daje  swoim  obywatelom  ochronę  ze  strony  wspólnoty.

 06. Orientację  wyłącznie  w  kierunku  nieskończonego  i  ciągłego  wzrostu  uznajemy  za  błędną  drogę. Dlatego  popieramy  rynkowy, zorientowany  na  dobro  wspólne, system  gospodarczy  z  narodową, przede  wszystkim  ekologiczną  odpowiedzialnością, i  stawiamy, gdzie  to  jest  możliwe, na  produkcję  w  mniejszych  jednostkach. Podstawą  są  przy  tym  dla  nas  średnie  i  małe  przedsiębiorstwa, które  należy  wedle  sił  wspierać. Państwo  musi  między  innymi  przez  dyrektywy, ustawy  i  opodatkowanie  stwarzać  ramy  dla  zmiany  systemu  gospodarczego, szczególnie  w  polityce  energetycznej  i  przy  konstrukcji  systemu  podatkowego, ukierunkowanego  podług  konsumpcji  i  majątku. Koło  hofgeismarskie  wyznaje  zasadę  równości  szans  wszystkich  ekonomicznych  form  własności  i  dopatruje  się  w  spekulacyjnym  nadużywaniu  własności  ziemi  i  majątku  pieniężnego  jedną  z  głównych  przyczyn  gospodarczej  i  społecznej  niesprawiedliwości. Bardziej  sprawiedliwy  podział  majątku  i  dochodów  jest  nieodzowny  dla  społecznego  spokoju  w  Niemczech.

 07. Koło  Hofgeismarskie  zdecydowanie  sprzeciwia  się  wszelkim  próbom  niszczenia  naturalnych  więzi  w  celu  zwiększenia  zysków  oraz  zastąpienia  narodu  i  państwa  socjalnego  reakcyjnym, bezkulturowym  i  konfliktowym  społeczeństwem.

 08. Koło  hofgeismarskie  popiera  prawa  jak  i  zbiorowe  prawo  narodów  do  samostanowienia, co  dotyczy  też  mniejszości  zadomowionych  w  Niemczech.

 09. Koło  hofgeismarskie  odrzuca  wrogość  wobec  obcokrajowców  jak  i  obywateli  niemieckich  we  wszystkich  formach   i  wspiera  zwalczanie  przyczyn. Widzimy  w  przestępczości  zorganizowanej, nawet  w  jej  zalążkowych  formach, zagrożenie  bezpieczeństwa  wewnętrznego  naszego  kraju, które  należy  traktować  poważnie. Nowe  struktury  władzy  i  siły  podkopują  monopol  państwa  na  przemoc. Odrzucamy  rolę  państwa  jako  „strażnika  nocnego”  w  dziedzinie  bezpieczeństwa  wewnętrznego. Dlatego  silna  policja  i  silny  wymiar  sprawiedliwości  są  nieodzowne.

 10. My, hofgeismarczycy  uznajemy  Niemcy  za  suwerenny  podmiot  prawa  międzynarodowego  i  wspieramy  Europę  wolnych  ojczyzn, narodów  i  kultur, które  już  nie  są  dłużej  przeciw  sobie  wzajemnie  podjudzane. Odrzucamy  Europę  jako  zakład  produkcyjno-konsumpcyjny. Zasadniczo   zakładamy  zrozumienie  związku  między  tym  co  narodowe  i  międzynarodowe. Dlatego  Koło  Hofgeismarskie  popiera  zasadę  patriotycznego  internacjonalizmu  i  solidarności  z  narodami  świata  walczącymi  o  swoją  polityczną, kulturalną  i   ekonomiczną   wolność.

 11. Jesteśmy  zwolennikami  szerokiej  roli  edukacyjnej  wszystkich  typów  szkół. Do  tego  należy  nie  tylko  samo  przekazywanie  wiedzy, ale  także  wychowanie  do  odpowiedzialności  za  samego  siebie, do  solidarnej  inicjatywy  i  do  gotowości  do  wysiłku, tak  do  niemieckiego  patriotyzmu, jak  i  do  europejskiego  oraz  międzynarodowego  poczucia  wspólnoty. Koło  hofgeismarskie  występuje  za  odnowieniem  postawy  państwowej, która  przyznaje  cnotom  solidarności  należną  im  rangę  i  nie  znieważa  ich  dłużej  jako  cnót  drugorzędnych. Żądamy  podjęcia  działań  państwowych  w  celu  ochrony  niemieckiego  języka  i  kultury. Wzmagającemu  się  amerykańskiemu  imperializmowi  medialno-kulturowemu  trzeba  wyjść  naprzeciw, wspomagając  alternatywy  kulturalne.

 12. Popieramy  zasadę  zdolności  do  obrony  i  jesteśmy  zwolennikami  silnej  Bundeswehry  jako  wyraz  i  warunek  suwerenności  państwowej. Niemcy  muszą, jako  suwerenne  europejskie  państwo, przejmować  więcej   odpowiedzialności  także  w  skali  międzynarodowej. Jesteśmy  natomiast  przeciwnikami  angażowania  się  dla  celów  imperialnych obcych  mocarstw. Dlatego  popieramy  ideę  Alfreda  Mechtersheimera  „Niemiec  jako  siły  pokojowej.

 13. Dla  naszych  celów  i  przyszłości  Niemiec  konieczna  jest  idea  tolerancji  politycznej.  Z  zasady  odrzucamy  zakazy  w  dziedzinie  myślenia  i  dyskutowania.

 

 (tłum. B.R.)

DESG-Inform nr 7-8/96

 [1] W  oryginale:  die  Jugendlichen- osoby  od  ukończenia  14  do  ukończenia  18  roku  życia

Ten wpis opublikowano w kategoriach: Niepodległościowy socjalizm, ŹRÓDŁA z tagami: . Dodaj do zakładek ten link.

Komentowanie wyłączono.