Deklaracja Ideowa Legionu Młodych

DEKLARACJA IDEOWA

Legjonu Młodych – Związku Pracy dla Państwa

 

W dobie przeżywania się dotychczasowego ustroju politycznego, społecznego i gospodarczego, uważamy za konieczne rozpoczęcie przebudowy życia państwowego tak, aby w zmienionych i stale zmieniających się warunkach wszystkie siły państwowe mogły być należycie zużytkowane.

Długoletnia niewola wyrobiła w Narodzie polskim specjalne metody i formy pracy, które, stosowane ślepo w wolnem Państwie, nie spełniają swego zadania, zwłaszcza, że doba powojenna stawia przed każdem Państwem nowe problemy, których nie można rozważać na podstawie dawnych, uświęconych zasad. Dlatego też głosimy hasła przemiany ustroju państwowego i psychiki obywatela.

Zasadniczej zmianie musi ulec stosunek Polaka do Narodu i Państwa, których interesy pokrywają się ściśle i w żadnym wypadku nie mogą być przeciwstawiane.

Prawa jednostki w wyniku ruchów liberalno-demokratycznych XVIII i XIX stulecia zawarowane, niejednokrotnie są rozszerzane nadmiernie, ze szkodą dla interesów Państwa. Szkodliwy ten stan winien być zastąpiony zasada całkowitego podporządkowania się jednostki interesom Państwa. Zasób zdolności i sił jednostki winien być całkowicie oddany do dyspozycji Państwa i wykorzystany zgodnie z Jego interesem.

Tradycyjny, wybujały indywidualizm polski ulec musi nakazowi planowej pracy zespołowej na każdym szczeblu struktury państwowej, pod przewodnictwem elity społecznej.

Zasadę tę przeprowadzić pragniemy w życiu publicznem drogą zorganizowania społeczeństwa w związkach zawodowych.

Dotychczasowy luźny stosunek pomiędzy Państwem i obywatelem, cechujący Państwo indywidualistyczne, zastąpić pragniemy zespoleniem organizacyjnem.

W tym celu utworzyć należy Państwo korporacyjne, które zwiąże ze sobą obywateli za pośrednictwem zrzeszeń zawodowych, gospodarczych i kulturalnych.

W rozwinięciu tej zasady, oraz zgodnie z przesuwaniem się zainteresowań społecznych w kierunku zagadnień ekonomicznych, uważamy za konieczne przekształcenie dzisiejszych
czysto politycznych ciał parlamentarnych w przedstawicielstwo zawodowo-gospodarcze. Pozwoli to na złagodzenie dotychczasowych tarć politycznych, a poczucie solidaryzmu społecznego w imię dobra Państwa zwiąże poszczególne grupy gospodarczo – zawodowe.

Państwo powinno mieć prawo jak najdalszej ingerencji w życie gospodarcze, ponieważ tylko wtedy będzie mogło je rozwijać planowo w myśl własnych celów, sprzecznych czę­stokroć z chwilową koniunkturą w poszczególnych gałęziach produkcji i wymiany, jak również – z egoistycznemi celami jednostek i zrzeszeń.

Istotne wartości kultury państwowej i poczucie interesu Państwa wszczepić należy w młode pokolenia. drogą wychowania państwowego w szkołach i zakładach wychowawczych. Na ten odcinek pracy państwowej kładziemy specjalny nacisk, chcemy bowiem zapewnić ideom przez nas głoszonym, ciągłość dziejową. W ślad za przebudową ustroju gospodarczego i politycznego musi pójść głębokie przekształcenie kulturalne, udostępniające zdobycze myśli ludzkiej najszerszym warstwom społeczeństwa.

Podstawowe zasady naszej ideologji formułujemy w nastę­pujących punktach:

I. Młode pokolenie polskie, zgrupowane w Legjonie Młodych – Związku Pracy dla Państwa, uważa się za następcę i spadkobiercę idei pokolenia niepodległościowego; które pod wodzą Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego wywalczyło niepodległość i odbudowało państwowość Polski; Komendant Józef Piłsudski, symbol zdrowego czynu żołnierskiego i ofiarnej pracy dla Państwa, jest naszym Wodzem ideowym.

II. Naród, zorganizowany na zasadzie hierarchii i dyscypliny, oddaje wszystkie swoje siły Państwu.

III. Państwo buduje się pracą, a broni krwią. Człowiek pracy i żołnierz są elitą Narodu, krew i trud – największą świętością narodową. Praca stanowi pierwszy obowiązek obywatela Rzeczypospolitej i ona jest jedynym tytułem do korzystania z usług społecznych.

IV. Widząc w warstwach pracujących społeczeństwa jedyny czynnik państwowo – twórczy, uważamy za konieczność dziejową zespolenie polskiej myśli państwowej z polskim
światem pracy.

V. Zadaniem współczesnego pokolenia jest oparcie przyszłości Państwa Polskiego na fundamencie mocnym i trwa­łym, przez opracowanie i wprowadzenie w życie programu
przebudowy gospodarczej, społecznej i politycznej.

VI. Państwo Polskie musi zerwać z niewytrzymującym już próby życia ustrojem gospodarczym, liberalno-kapitalistycznym i przekształcić się w państwo zorganizowanej pracy, rządzone przez zorganizowaną hierarchicznie elitę fachową i prowadzące swą gospodarkę na zasadach planowości. Podstawą przyszłego planu gospodarczego winno być dążenie do osiągnięcia jak największej samodzielności gospodarczej w stosunku do zagranicy.

VII. Nowy ustrój gospodarczy oprzeć się musi na kontroli Państwa nad produkcją, oraz na przymusowych związkach zawodowych. Prawo własności warsztatów pracy jest funkcją społeczną, której wykonywanie reguluje Państwo, czuwające nad sprawiedliwym rozdziałem dochodu społecznego.

VIII. Opierający się na fikcjach teoretycznych ustrój parlamentarny winien być zastąpiony przez reprezentację odpowiednio rozbudowanych związków zawodowych.

IX. Równolegle z przebudową gospodarczą musi iść przekształcenie psychiki społeczeństwa w myśl nowej etyki pracy.

X. W myśl wielkich tradycyj Bolesława Chrobrego, Jagiellonów i Batorego, Państwo Polskie widzi swą misję w zorganizowaniu współżycia i współpracy narodów, sąsiadujących z nami na wielkiem międzymorzu Bałtycko-Czarnomorskiem.

XI. Pielęgnując w życiu państwowem ideały współżycia i współpracy, tępimy posiewy nienawiści, jako zatruwające i rozstrajające życie zbiorowe, bez względu na to, z którejkolwiek pojawiają się strony.

XII. Konieczność obrony Państwa i sprawa nietykalności granic Rzeczypospolitej skupić musi wszystkich obywateli i stać się miernikiem wierności i lojalności wobec Polski.

XIII. Polska naprawić musi błąd przeszłości i uczynić z Bałtyku sprawę polskiego morza, a z rozbudowy marynarki handlowej i wojennej – nakaz polskiej racji stanu.

XIV. Wyznając zasadę wolności sumienia w tworzeniu nowego typu obywatela polskiego, uznajemy wielką wartość etyczną czynnika religijnego i dlatego ze czcią odnosimy się
do religji jako źródła idealnych pierwiastków ludzkości.

XV. W życiu publicznem obowiązuje odpowiedzialność za nakreślone i postawione zamierzenia. Przestrzegana być musi zasada dotrzymywania słowa, mus wprowadzania
w czyn przyjętego na się zobowiązania. Honor osobisty i zbiorowy wiążemy z honorem pracy.

 

Analiza deklaracji ideowej

[…]

Tezy deklaracji ideowej obejmują całokształt życia publicznego: spraw y gospodarcze, społeczne i polityczne. W życiu politycznem stwierdza Legjon Młodych silnie zarysowaną samowole obywatelską, będącą następstwem źle pojętego liberalizmu politycznego, który doprowadził do całkowitego rozbicia społeczeństwa na szereg zwalczających się wzajemnie partyj, które zamiast rzeczowej i ofiarnej pracy dla dobra Państwa i społeczeństwa, załatwiały na terenie parlamentaryzmu porachunki partyjne i dawały upust wzajemnej nienawiści, co oddziaływało demoralizująco na cały aparat państwowy i powodowało demoralizacje polityczną.

W życiu społecznem stwierdza Legjon Młodych wadliwe wychowanie młodzieży i wpływ jego na późniejszy poziom intelektualny obywateli: małe wyrobienie organizacyjne, wybujały indywidualizm, zacofanie w poglądach. W życiu gospodarczem, które jest przedmiotem największych zainteresowań, L.M. stwierdza nieplanowość, rabunkową gospodarkę obecnego kapitału, najczęściej obcego, nieumiejętnie w prowadzonego do gospodarki Kraju, samowolę gospodarcza sfer finansowo silnych, jako wynik ustroju liberalno kapitalistycznego, będącego główną przyczyną nierównego rozdzia­łu dochodów społecznych i płynących z niego zaognień wewnętrznych. Z tego negatywnego stosunku L.M. do istnieją­cych objawów obecnego porządku wynika postępowy charakter naszej Organizacji. Szukanie nowych form życia, któreby śmiało przeciwdziałały wadliwym przeżytkom ustroju, to świadoma siła kierująca pracą każdego ideowego legjonisty. Zakreślony oryginalny plan przebudowy ustroju wkracza śmiało we wszystkie dziedziny życia publicznego. W tezach poprawy stosunków na pierwszy plan wysuwają się zagadnienia gospodarcze. Państwo Polskie należy przemienić w Państwo Zorganizowanej Pracy, zakreślające samo plan gospodarczy, realizujące go systematycznie za pośrednictwem zorganizowanej hierarchicznie elity fachowej. Inicjatywa gospodarcza przenosi się na całe społeczeństwo, które wystąpić ma zbiorowo w uzgodnieniu istotnych potrzeb kraju z zupełnem pominięciem względów koniunkturalnych jednostek czy oderwanych grup. Ogół obywateli oddających swą pracę na usługi państwa łączy w sobie cele i środki. Tern sam em wysoko postawionym zostaje kult pracy, która winna się stać w Pań­stwie Zorganizowanej Pracy istotnym miernikiem wartości społecznej człowieka. Takie upaństwowienie pracy pociąga za sobą upaństwowienie warsztatów produkcji. Dalszą konsekwencją będą przymusowe związki zawodowe, których przedstawicielstwo zastąpić ma usunięty dzisiejszy parlament. Podział zawodowy społeczeństwa niweluje częściowo rozbicie wynikłe na tle różnic politycznych, nowa praca parlamentarna nabierze celowości sięgając wgłąb najżywotniejszych interesów Kraju. Państwo tedy, na które spada ciężar wszystkich problemów społecznych, aby podołać temu wysokiemu zadaniu musi mieć do dyspozycji wszystkie środki a przedewszystkiem przygotowane do takiej pracy społeczeństwo.

Dlatego ta kwestja wychowania młodzieży szkolnej w duchu nowych zagadnień, rozbudowa szkolnictwa zawodowego wszystkich stopni, dostosowanie programu nauki do przyszłych zadań w państwie stanowią dalszą tezę ideologiczną. Z całem zrozumieniem pełnioną została doniosłość ostatnich reform w naszem szkolnictwie, z całą radością stwierdzą się rozbudzenie myśli państwowo-społecznej wśród młodzieży szkół średnich, z całą stanowczością oświadczył się Legjon Młodych za ostatnio uchwaloną ustawą akademicką, doceniając jej znaczenie w przyszłem życiu państwowem. Ideologja Legjonu Młodych szuka rozwiązania wszystkich zagadnień w ścisłym związku z polską rzeczywistością.

Wprawdzie bezwzględny nakaz podporządkowania woli jednostek interesowi Państwa, oraz zarys przyszłej kultury społecznej każe, niektórym przyrównywać Legjon Młodych do faszyzmu, radykalne zaś poglądy w dziedzinie gospodarczej narażają dosyć często na zarzut komunizowania, to jednak uważny znawca ducha Organizacji dostrzeże, że tezy Legjonu Młodych posiadają wybitne cechy zdrowego nacjonalizmu polskiego. Nacjonalizm ten pojąć należy jako bezwzględną dążność do wyłączności naszych postulatów ustrojowych w granicach państwa. Kwestję sprawiedliwości i słuszności społecznej uważamy za nasz ściśle wewnętrzny cel. niczyjej pomocy i interwencji nie życzymy sobie, nikomu też naszych form ustrojowych nie proponujemy.

Z tej właśnie przyczyny zwalczamy wszelkie międzynarodówki, które usiłują na naszym terenie działać kosztem naszej żywotności i samodzielności, rzekomo dla napraw y naszych stosunków. Stąd też wybitnie negatywny stosunek do doktryn komunistycznych, socjalistycznych, do międzynarodowego kapitału, czy międzynarodowej polityki Kościoła. Głosimy więc tern samem przywiązanie do własnej państwowości, własnych warunków życia politycznego, swej historii i wysokiej kultury. Podkreśla to ostatecznie deklaracja naszej przynależności duchowej do garstki patriotycznych zapaleńców, która pod wodzą Komendanta Józefa Piłsudskiego z bronią w ręku wywalczyła nasz byt niepodległy.

 

Ten wpis opublikowano w kategoriach: Lewicowy nacjonalizm, ŹRÓDŁA z tagami: . Dodaj do zakładek ten link.

Komentowanie wyłączono.