Deklaracja Ideowa Polskiej Młodzieży Społeczno-Demokratycznej

 

Obecny stan polityczny, gospodarczy i kulturalny Polski ulec musi zasadniczej przebudowie. Przemiany te wprowadzić należy w oparciu o: a) postęp, b) demokrację, c) patriotyzm.

a) Postęp.

Musimy stać się społeczeństwem na wszystkich polach prącym na= przód i tworzącym nowe wartości, tak gospodarcze, jak i kulturalne, społeczeństwem, które nie zawaha się nigdy przed naginaniem swej struktury do potrzeb życia. Ten stały „dynamizm stać się winien treścią naszych dążeń, a realizacja jego możliwa jest tylko w oparciu o wolnych i wartościowych ludzi. Wartość człowieka mierzymy jego przydatnością dla ogółu, użyteczność ta zaś jest funkcją moralności, talentu, wykształcenia, a przede wszystkim pracy człowieka. Uznając poza tym istnienie pewnych emocjonalnych czynników, życiem ludzkim rządzących (np. patriotyzm, wiara), odrzucamy pojęcie materializmu dziejowego jako jedyne wytłumaczenie poczynań społecznych.

b) Demokracja.

Państwo nie może być, jak stało się to w państwach totalnych, oderwanym od życia absolutem, lecz istnieje ono dla dobra ogółu obywateli, będąc zaś wyrazem woli zbiorowej, zapewnić ma każdemu wolność osobistą wypływającą z podstawowych praw człowieczeństwa i równość startu dla każdego. Dążeniem naszym jest społeczeństwo bezklasowe, chociaż w chwili obecnej uznajemy, że istnieją tak klasy, jak i walka między nimi.

c) Patriotyzm.

Polska jest dobrem wspólnym, przeto rozwijająca się w ramach sprawiedliwości społecznej Jej polityczna, gospodarcza i kulturalna potęga jest celem zasadniczym, nad spełnieniem którego winno pracować całe społeczeństwo.

Pragniemy stać się organizacją całej, ideałami patriotyzmu, demokracji i postępu przejętej młodej inteligencji, gdyż wychodzimy z założenia, że właśnie inteligencja pracująca stać się winna pomostem, łączącym element chłopski i robotniczy w jedną wielką Polskę Pracy.

Jesteśmy organizacją całkowicie niezależną i samodzielną i nie znajdujemy odpowiednika w żadnej organizacji politycznej starszego społeczeństwa.

Wierzymy głęboko, że w oparciu o uczciwe i słuszne zasady staniemy się przez uczciwe postępowanie wykonawcami naszych założeń, wypracowanych w dużej mierze przez naszych ideowych poprzedników z doby powstań, organizacyj niepodległościowo-rewolucyjnych i walk o niepodległość, przez wielkich myślicieli i pisarzy, którzy stali się twórcami polskiej demokratycznej tradycji.

Stwierdzamy, że zawsze dążyć będziemy do współpracy i konsolidacji wszystkich demokratycznych żywiołów, stojących na stanowisku państwowości polskiej, natomiast walkę bezwzględną wypowiadamy wszelkim przejawom faszyzmu i reakcji, komunizmowi i innym na szkodę Polski działającym prądom.

I. Ustrój.

W celu zrealizowania sprawiedliwości społecznej domagamy się silnego państwa, opartego na ustroju demokratycznym, który ma za zadanie pogodzić wolność jednostki z dobrem i zabezpieczeniem siły politycznej i gospodarczej ogółu społeczeństwa. Przez takie państwo rozumiemy republikę mającą:

1 ) wybrany przez ogół, będący wyrazem woli społeczeństwa organ ustawodawczy;

2) a) posiadający oparcie w społeczeństwie rząd, odpowiedzialny przed parlamentem, ale nie będący przedmiotem rozgrywek partyj i grup,

b) szeroko rozbudowany samorząd terytorialny i gospodarczy, który jest najlepszą szkołą wyrobienia obywatelskiego i realną formą uspołecznienia i demokratyzacji władzy;

3) niezależne, o przewidzianym trybie sądy.

Domagając się takiego ustroju, przeciwstawiamy się wyraźnie komunizmowi i faszyzmowi w jakichkolwiek formach, gdyż ustroje te są zaprzeczeniem demokracji i negacją praw człowieka.

Zwalczamy przeto wszelkie próby wprowadzenia i propagandę obcych haseł i niezgodnych z naszym duchem i naszą kulturą prądów ustrojowych.

II. Przebudowa społeczno-gospodarcza.

W ramach dzisiejszego ustroju wolno-kapitalistycznego jest niemożliwe usunięcie wyzysku, realizowanie sprawiedliwości społecznej, a przede wszystkim zapewnienie każdemu dostatecznych warunków bytu.

Dążyć będziemy do ustroju, w którym usunięta zostanie krzywda i wy-zysk, w którym podział dochodu społecznego rozłożony zostanie sprawiedliwie na ogół obywateli, a regulowany będzie w zależności od pracy, wykształcenia i zdolności jednostki. Środkiem do osiągnięcia tego jest gospodarka planowa, koordynowana przez fachowy organ gospodarczy, a zapewniająca każdemu minimalny poziom stopy życiowej, który by dawał możność zaspokojenia potrzeb cywilizowanego człowieka.

Uznając własność prywatną, jako jedną z podstaw życia społecznego, dążyć będziemy do jej ograniczenia tylko w tych wypadkach, w których wymaga tego interes społeczeństwa.

Sprawiedliwość społeczną osiągnąć pragniemy przez:

a) uspołecznienie przemysłu kluczowego oraz oparcie innych gałęzi przemysłu na zasadach spółdzielczych, przy utrzymaniu w pewnych granicach konkurencji i przez przejęcie kapitału obcego za odszkodowaniem w postaci spłat długoterminowych;

b) zastąpienie dzisiejszych form wymiany przez dobrowolne organizacje konsumentów i producentów;

c) przebudowę ustroju agrarnego w drodze stworzenia samodzielnych, na własności indywidualnej opartych, niepodzielnych gospodarstw rolnych, parcelację wielkiej własności bez odszkodowania, komasację i meliorację oraz rozwój spółdzielni dla zorganizowania produkcji i zbytu, oraz podniesienia kultury rolnej.

Przeprowadzenie inwestycyj i wielkich robót publicznych jest zasadniczą drogą do usunięcia marazmu gospodarczego, postawienia Polski w rzędzie krajów wysokiej cywilizacji i ważnym etapem w walce o nowy ustrój, urzeczywistniający sprawiedliwość społeczną.

III. Religia.

W państwie istnieć winna wolność i równouprawnienie wyznań. Doceniając wielkie znaczenie religii w życiu jednostki i społeczeństwa, sprzeciwiamy się wszelkiemu łączeniu spraw religijnych z politycznymi.

IV. Armia.

1) Armia polska stoi na straży Niepodległości Ojczyzny.

2) Dla należytego spełnienia tego ogromnego obowiązku jaki na Niej spoczywa, winna być potężna i apolityczna.

3) W sprawach obrony Rzeczypospolitej uznajemy obowiązek współpracy całego społeczeństwa z Armią.

V. Oświata.

Oświata jest zasadniczym warunkiem rozwoju społeczeństwa. Kardynalnym obowiązkiem Państwa jest umożliwienie każdemu obywatelowi ukończenia co najmniej 7 klas szkoły powszechnej. Dzisiejszy niski stan oświaty wpływa ujemnie na życie polskie. W związku z tym widzimy konieczność współpracy całego społeczeństwa w walce z analfabetyzmem. Wolność nauki i swoboda w nabywaniu wykształcenia, oparte na umożliwieniu pracy i zabezpieczeniu praw oraz spokoju jednostki, są koniecznym warunkiem tworzenia nowych wartości społecznych i kulturalnych.

Dążymy do pełnego rozwoju człowieka i społeczeństwa przez wytworzenie powszechnych możliwości kształcenia się, oraz przez poszanowanie dorobku kultury polskiej.

VI. Mniejszości.

W ogólności:

Terytorium Rzeczypospolitej jest nienaruszalne. Interes Rzeczypospolitej jest nadrzędny w stosunku do interesów mniejszości narodowych.

Nakazem polskiej racji stanu jest współżycie Narodu Polskiego z mniejszościami narodowymi. Jednak wszelkie dążenia odśrodkowe muszą się spotkać z bezwzględną reakcją. Rozwój Narodu Polskiego musi utrwalić Jego dominujący wpływ na terytorium całej Rzeczypospolitej.

W szczególności:

A) Ukraińcy.

Uznajemy prawa narodu ukraińskiego do rozwoju kulturalnego i gospodarczego.

B) Żydzi.

Występując zdecydowanie przeciw metodom gwałtu i terroru, uważamy wszelkie ograniczenia prawne Żydów za niedopuszczalne. Problem żydowski przestanie istnieć:

1) przez przebudowę ustroju społeczno-gospodarczego,

2) przez emigrację z Polski elementów syjonistycznych.

C) Niemcy.

Mniejszość niemiecka w Polsce stanowi awangardę hitleryzmu, godzącego w całość terytorialną Rzeczypospolitej. Stąd też, przyznając prawa obywatelskie jednostce, żądamy ograniczenia politycznej działalności organizacyj niemieckich.

VII. Polityka zagraniczna.

1 ) Polska polityka zagraniczna winna być niezależna od jakichkolwiek wpływów państw ościennych czy ideologii partyjnych; prężna i zdecydowana w dążeniu do realizacji celów; zabezpieczająca interesy Rzplitej Polskiej i mniejszości polskiej za granicą.

2) Polska polityka zagraniczna musi stale popierać i ochraniać polską ekspanzję handlową na rynkach zagranicznych, mając na oku aktywność naszego bilansu handlowego i płatniczego.

3) Polska polityka zagraniczna musi współpracować z wszystkimi akcja-mi mocarstw, zmierzającymi do zapewnienia pokoju na świecie.

4) Położenie geopolityczne Polski narzuca nam konieczność utworzenia pomostu państw bałtyckich, czarnomorskich i zachodnio-słowiańskich dla zrealizowania pokoju w Europie.

5) Polska polityka zagraniczna musi zdążać wytrwale i konsekwentnie do uzyskania przez nas kolonii, jako źródeł surowców i terenów osiedleńczych dla emigracji polskiej.

Ten wpis opublikowano w kategoriach: Narodowy anarchizm i syndykalizm, ŹRÓDŁA z tagami: . Dodaj do zakładek ten link.

Komentowanie wyłączono.